Δικαιολογητικά για εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές στα δημοτολόγια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές στα δημοτολόγια

 

Αριθμ. 90294 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6870/29.12.2022
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο:
ΜΟΝΟΝ
Καθορίζουμε, ως ακολούθως, στα οικεία Κεφάλαια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη διαδικασία υποβολής τους, τις προϋποθέσεις για την εγγραφή, διαγραφή, διόρθωση, μεταβολή ή προσθήκη στοιχείων που λείπουν από το δημοτολόγιο, καθώς και τη διαδικασία ανασύστασης των οικογενειακών φακέλων σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Αρχική εγγραφή ανηλίκου.
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
β) Εγγραφή των γονέων στα ισχύοντα δημοτολόγια.
Η εγγραφή ανηλίκου διενεργείται αυτεπαγγέλτως από το δήμο, εφόσον η ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι διαθέσιμη μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» και υφίσταται κανονική εγγραφή του γονέα ή των γονέων στο δημοτολόγιο του.
Αρχική εγγραφή ενηλίκου.
α) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση.
γ) Δημοτολογική εγγραφή των γονέων του/της ενδιαφερόμενου/ης στα ισχύοντα δημοτολόγια πριν την ημερομηνία γέννησής του/της.
δ) Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα αρρένων του πατέρα του/της ενδιαφερόμενου/ης.
ε) Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων, εφόσον ο/η αιτών/ούσα γεννήθηκε εντός γάμου ή εντός συμφώνου συμβίωσης.
στ) Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης, για έγγαμο ή σε σύμφωνο συμβίωσης.

Για πρόσωπα που δεν υφίσταται ληξιαρχική πράξη γέννησης συντεταγμένη μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την γέννηση, υποβάλλεται επιπροσθέτως:
– Βεβαίωση από τα τηρούμενα αρχεία του μαιευτηρίου ή του νοσηλευτικού ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός, περί του γεγονότος της γέννησης του/της ενδιαφερόμενου/ης.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια βεβαίωση, τότε απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης, η οποία αναγνωρίζει κατ’ άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) τη συγγενική σχέση με τους γονείς ή με τον γονέα.

2. Εγγραφή ενηλίκου ή ανηλίκου που αποκτά ή ανακτά την ελληνική ιθαγένεια
α) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί κτήσης ή ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
β) Εντολή δημοτολόγησης από την αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας.
γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πράξη έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή ή αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησης, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
δ) Επί εγγάμου προσώπου: ληξιαρχική πράξη γάμου, νόμιμα επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, εφόσον η πράξη έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή ή αλλοδαπό πιστοποιητικό γάμου, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
ε) Αλλοδαπό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, νόμιμα επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, για το σκοπό ενημέρωσης της οικογενειακής του κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Πολλαπλώς εγγεγραμμένων στο οικείο δημοτολόγιο ή σε δημοτολόγια διαφορετικών δήμων.
Η διαγραφή διενεργείται αυτεπαγγέλτως και είναι υποχρεωτική, εφόσον προκύπτουν στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση ο δήμος μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών». Σε περίπτωση που η διαγραφή δεν μπορεί να διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως, απαιτείται η προσκόμιση από τους δημότες των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Αίτηση των ενδιαφερομένων περί της διαγραφής τους.
β) Απόφαση δημάρχου περί της τελευταίας χρονολογικά νόμιμης και έγκυρης ενεργής κανονικής εγγραφής τους σε δημοτολόγιο δήμου.
2. Αποβιωσάντων Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Κηρυχθέντων σε αφάνεια
α) Αίτηση στο δήμο από τους έχοντες έννομο συμφέρον.
β) Αντίγραφο της σχετικής για την αφάνεια τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
γ) Ληξιαρχική πράξη έκθεσης περί της αφάνειας.
4. Λόγω απώλειας ελληνικής ιθαγένειας.
α) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
β) Σε περίπτωση που η απώλεια της ελληνικής Ιθαγένειας επέρχεται ως επακόλουθη συνέπεια τελεσίδικης δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας ή λύσης υιοθεσίας που μεταβάλλει την αστική κατάσταση του τέκνου (ενηλίκου ή ανηλίκου), απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησής του στην οποία έχει καταχωριστεί η οικεία μεταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η διόρθωση αφορά σε στοιχεία που έχουν καταχωριστεί εσφαλμένα στο δημοτολόγιο σε σχέση με τα αναγραφόμενα στοιχεία των δικαιολογητικών που αποτελούν το νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο. Μετά την παρέλευση πενταετίας (5 έτη) από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, για τη διόρθωση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου δημότη. Οι διορθώσεις διενεργούνται σε ενεργές (μη διαγραμμένες) εγγραφές ενεργών (μη διαγραμμένων) οικογενειακών μερίδων.
1. Διόρθωση επωνύμου, κυρίου ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα και μητέρας.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωριστεί το προς διόρθωση στοιχείο.
Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, για τη διόρθωση του αιτούμενου στοιχείου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα εγγραφής.
2. Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης γέννησης όπως φύλο, τόπος γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ., εκτός της ημερομηνίας και του έτους γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία έχει καταχωριστεί το προς διόρθωση στοιχείο. Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, για τη διόρθωση του αιτούμενου στοιχείου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα εγγραφής.
3. Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης γάμου/συμφώνου συμβίωσης.
Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης όπου έχει καταχωριστεί το προς διόρθωση στοιχείο.
4. Διόρθωση χώρας ή/και πόλης γέννησης σε περίπτωση αλλαγής συνόρων, αναγνώρισης νέου κράτους ή της αλλαγής ονομασίας της χώρας ή της πόλης γέννησης.
Η διόρθωση διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από το οικείο δημοτολόγιο ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου με την προσκόμιση βεβαίωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την ελληνική Πρεσβεία/ελληνικό Προξενείο στην χώρα γέννησης του ενδιαφερόμενου.
5. Διόρθωση ημερομηνίας και έτους γέννησης.
α) Προϋποθέσεις: διόρθωση της ημερομηνίας και του έτους γέννησης με τα οποία είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο οι δημότες επιτρέπεται, ύστερα από αίτησή τους:
αα) Αν η ημερομηνία ή το έτος γέννησης δεν είναι σύμφωνο με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες (90) από τη γέννηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει διορθωθεί ως προς το έτος γέννησης,
αβ) αν αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία, ότι έγινε εσφαλμένος καθορισμός του έτους γέννησης από την αρμόδια αρχή,
αγ) αν η καταχώριση της ημερομηνίας γέννησης και του έτους γέννησης έγινε εσφαλμένα από το δημοτολόγιο.
β) Δικαιολογητικά:
βα) Αίτηση του ενδιαφερομένου για διόρθωση του έτους γέννησης.
ββ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
βγ) Δελτίο Ταυτότητας.
βδ) Βεβαίωση πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή/και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εάν υφίσταται, και τυχόν άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία.
γ) Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, για τη διόρθωση του αιτούμενου στοιχείου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα εγγραφής. Για τους άνδρες δημότες λαμβάνεται υπόψη και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου σύμφωνα, με την παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ. 497/1991.
6. Διόρθωση επωνύμου συζύγου λόγω γάμου, όταν το δίκαιο που ρυθμίζει τις προσωπικές σχέσεις τους είναι το αλλοδαπό (άρθρο 14 του Α.Κ.).
α) Αίτηση των συζύγων.
β) Αποδεικτικά έγγραφα διαμονής, όπως τίτλος διαμονής στην αλλοδαπή, μισθωτήριο συμβόλαιο, βεβαίωση φοίτησης των τέκνων σε σχολεία της αλλοδαπής, βεβαίωση εργασίας, βεβαίωση κατοικίας και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει την μόνιμη διαμονή των συζύγων στην αλλοδαπή.

 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η μεταβολή στοιχείων αφορά σε μεταβολές τόσο της αστικής κατάστασης όσο και προσωπικών στοιχείων των δημοτών, οι οποίες επήλθαν μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο δημοτολόγιο. Οι μεταβολές διενεργούνται σε ενεργές (μη διαγραμμένες) εγγραφές, ενεργών μερίδων.
1. Αλλαγή επωνύμου.
α) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.
β) Απόφαση Δημάρχου περί αλλαγής επωνύμου που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν.δ. 2573/1953 «Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου» (Α’ 241). Προκειμένου περί αλλαγής επωνύμου δυνάμει αλλοδαπής δικαστικής ή διοικητικής απόφασης απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης κατά άρθρο 905 του Κ.Πολ.Δ. περί της αναγνώρισης δεδικασμένου του αλλοδαπού τίτλου.
γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωριστεί η υπό στοιχείο (β’) απόφαση.
δ) Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται ληξιαρχική πράξη έκθεσης, στην οποία έχει καταχωριστεί η υπό στοιχείο (β’) απόφαση.
2. Πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα, επωνύμου μητέρας.
α) Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης.
β) Απόφαση δημάρχου περί πρόσληψης επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου, κ.τ.λ. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή του ν.δ. 2573/1953.
γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωριστεί η ανωτέρω πρόσληψη.
δ) Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται ληξιαρχική πράξη έκθεσης, στην οποία έχει καταχωριστεί η υπό στοιχείο (β’) απόφαση.
3. Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου.
α) Αίτηση του ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία του ανηλίκου και προκειμένου περί ενηλίκου, αίτηση του ιδίου.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.
γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωριστεί η μεταβολή. Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται ληξιαρχική πράξη έκθεσης, στην οποία έχει καταχωριστεί η εκούσια ή η δικαστική αναγνώριση.
4. Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας.
α) Αίτηση οποιουδήποτε εκ των οριζομένων στο άρθρο 1469 Α.Κ., προσώπων.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωριστεί η προσβολή της πατρότητας. Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται ληξιαρχική πράξη έκθεσης, στην οποία έχει καταχωριστεί η προσβολή της πατρότητας.
5. Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας ενηλίκου (άρθρο 1579 Α.Κ.) και υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου (άρθρο 1564 Α.Κ.).
α) Αίτηση του ασκούντα τη γονική μέριμνα του ανηλίκου και προκειμένου περί ενηλίκου, αίτηση του ιδίου.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας.
γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία έχει καταχωριστεί η μεταβολή. Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, απαιτείται ληξιαρχική πράξη έκθεσης, στην οποία έχει καταχωριστεί η υιοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
Αφορά σε περιπτώσεις που από τις δημοτολογικές εγγραφές ελλείπουν στοιχεία.
1. Προσθήκη κυρίου ονόματος, πατρωνύμου, μητρωνύμου, επωνύμου πατέρα και μητέρας, τόπου γέννησης και λοιπών στοιχείων ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
α) Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία είναι καταχωρισμένο το προς συμπλήρωση στοιχείο.
β) Σε περίπτωση που νόμιμο έρεισμα εγγραφής στο δημοτολόγιο δεν ήταν η ληξιαρχική πράξη γέννησης, για την προσθήκη του αιτουμένου στοιχείου λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά που αποτέλεσαν το νόμιμο έρεισμα εγγραφής ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό.
2. Προσθήκη πόλης γέννησης.
Εφόσον στην ληξιαρχική πράξη γέννησης υφίσταται η αναγραφή της πόλης γέννησης, η συμπλήρωση στο δημοτολόγιο γίνεται σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη. Εάν στα δικαιολογητικά που αποτελούν το νόμιμο έρεισμα εγγραφής στα δημοτολόγια δεν υφίσταται η αναγραφή της πόλης γέννησης, η συμπλήρωσή της στο δημοτολόγιο γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.
3. Ελλιπή στοιχεία κατοικίας και πρόσθετα προσωπικά στοιχεία δημότη, όπως Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., βαθμός γάμου κ.τ.λ., δύναται να προστεθούν στο δημοτολόγιο μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και την προσκόμιση κάθε πρόσφορου δικαιολογητικού, ακόμη και με υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ’Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ
Οι οικογενειακοί φάκελοι σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειάς τους, ανασυστήνονται με μέριμνα του Δημάρχου. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζονται οι αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι, καθώς και η προθεσμία για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Η απόφαση αυτή αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (διαδίκτυο, τύπο, ραδιόφωνο κ.λπ.). Οι δημότες καλούνται να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση Δημάρχου, τα δικαιολογητικά στα οποία δεν έχουν πρόσβαση οι Δήμοι μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» (λ.χ. πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, αποφάσεις αλλαγής επωνύμου, κτήσης ιθαγένειας κ.τ.λ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Όπου στην παρούσα προβλέπεται η υποβολή αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η, πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση αυτή, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/της αιτούντος/σας, η ακριβής διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός και αριθμός), στοιχεία επικοινωνίας και η ημεροχρονολογία υποβολής. Προκειμένου περί ανηλίκου, η αίτηση υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ ούσα δεν είναι εγγράμματος/η, η σχετική αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες.
2. Για όσες περιπτώσεις (εγγραφή, μεταβολή, προσθήκη ή διόρθωση στοιχείων εγγραφή, διαγραφή στο δημοτολόγιο) απαιτείται η υποβολή ληξιαρχικής πράξης γέννησης και αυτή δεν υφίσταται ή έχει καταστραφεί, πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά βεβαίωση του αρμόδιου ληξιάρχου που να βεβαιώνει ότι δεν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ότι αυτή έχει καταστραφεί.
3. Σε περίπτωση που η μεταβολή τόσο των στοιχείων αστικής κατάστασης όσο και των προσωπικών στοιχείων δημοτών επισυνέβη στην αλλοδαπή, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 905 Κ.Πολ.Δ., η έκδοση δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει το δεδικασμένο της πράξης που επέφερε την μεταβολή. Η μεταβολή αυτή καταχωρίζεται στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον αυτή υφίσταται, και εφόσον δεν υφίσταται τέτοια, συντάσσεται έκθεση περί της μεταβολής από τον αρμόδιο ληξίαρχο.
4. Όπου στην παρούσα προβλέπεται η προσκόμιση δικαιολογητικών στα οποία έχει πρόσβαση απευθείας ο δήμος μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», η αναζήτησή τους γίνεται αυτεπαγγέλτως από το δήμο. Στην περίπτωση που ο δήμος δεν έχει πρόσβαση, η προσκόμισή τους γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η.
5. Η υπό στοιχεία Φ.42301/12168/1995 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για «Δικαιολογητικά για εγγραφές, διαγραφές κ.λπ. στα δημοτολόγια» (Β’ 608), καταργείται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης