Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων

Αριθμ. 2/73/ΔΕΠ – ΦΕΚ B 20 – 14.01.2016
Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση των υπό της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (94 Α) «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας», προβλεπομένων δαπανών εν γένει ως ακολούθως: