Δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Κατηγορίες δρομολογίων

Δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Κατηγορίες δρομολογίων

Αριθμ. 2253.1-1/79189/18 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5062/13.11.2018
Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, το οποίο καλύπτει τους λιμένες των νησιών της χώρας, όπως καταγράφονται στο παράρτημα Α, για τη δρομολογιακή περίοδο από 01-11-2019 έως και 31-10-2020 και περιγράφεται στο παράρτημα Β.

2. Οι δρομολογιακές γραμμές διακρίνονται ενδεικτικά σε κύριες και τοπικές, ως κατωτέρω:

α) Κύρια γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή λιμένες μεταξύ των νησιών που δεν ανήκουν στον ίδιο νομό και δεν είναι τοπική γραμμή.

β) Τοπική γραμμή είναι εκείνη που συνδέει λιμένες της ηπειρωτικής χώρας με νησιωτικούς λιμένες ή αποκλειστικά νησιωτικούς λιμένες που ανήκουν στον ίδιο νομό ή απέχουν μεταξύ τους μέχρι τρία ναυτικά μίλια ή έχουν μικρότερη σημασία στο εσωτερικό δίκτυο θαλασσίων μεταφορών της χώρας, ανεξαρτήτως διοικητικής υπαγωγής τους.

Άρθρο 2
Οι δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του Ν. 2932/2001 (Α 145/27−6−2001), όπως ισχύει, στις οποίες αναγράφονται τα δρομολόγια που θα εκτελεί το πλοίο συνήθως σε γραμμή ή γραμμές του δικτύου, κύριες ή τοπικές, διαμορφώνουν το ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη συγκεκριμένη ετήσια δρομολογιακή περίοδο.Άρθρο 3
1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνοχή του νησιωτικού χώρου και η εδαφική συνέχεια της χώρας αξιολογείται το δίκτυο που προκύπτει από το άρθρο 2 με κριτήρια μεταξύ άλλων την ποιότητα προσφοράς, ως προς τη συνεκτικότητα του δικτύου για την κάλυψη της ζήτησης μετακινήσεων επιβατών και φορτίων, τη συχνότητα κάθε σύνδεσης, την κατανομή της χωρητικότητας και τις δυνατότητες των λιμενικών υποδομών.
2. Ειδικότερα ελέγχεται αν:
α) Οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) φορές την εβδομάδα με ηπειρωτικά λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια τουλάχιστον κύρια γραμμή.
β) Τα νησιά του παραρτήματος Α που δεν αποτελούν πρωτεύουσα Νομού, συνδέονται τουλάχιστον τρεις (03) ημέρες την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την πρωτεύουσα του Νομού που υπάγονται διοικητικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με τοπικές γραμμές.
γ) Τα νησιά που ανήκουν διοικητικά στην αυτή Περιφέρεια, συνδέονται τουλάχιστον μία (01) ημέρα την εβδομάδα, απευθείας ή με ανταπόκριση, με την έδρα της Περιφέρειας.
3. Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εναλλακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών, τις γεωγραφικές ιδιομορφίες τους, καθώς και τη διάταξη των λιμένων και τις ειδικές συνθήκες σε αυτούς, μπορούν να διαφοροποιούνται οι απαιτούμενες συνδέσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Άρθρο 4
1. Για τη συμπλήρωση των δηλώσεων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του Ν. 2932/2001, όπως ισχύει, μπορεί να τηρούνται και οι ακόλουθοι όροι:
α) Πλοίο δρομολογείται σε μια ή περισσότερες κύριες ή τοπικές δρομολογιακές γραμμές του δικτύου ή και σε γραμμή ή γραμμές που δεν περιγράφονται στο ενδεικτικό δίκτυο.
β) Πλοίο που δρομολογείται σε γραμμή του δικτύου, μπορεί να εξυπηρετεί και λιμένα ή λιμένες που περιλαμβάνονται σε γραμμή άλλης κατηγορίας ή εκτός, κατ’ επιλογήν του πλοιοκτήτη.
2. Όσον αφορά δρομολόγια των φορτηγών − οχηματαγωγών πλοίων, λόγω των φορτίων που μεταφέρουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα επικίνδυνα και οχληρά, εφόσον συνδέουν τον νομό Αττικής με τα νησιά με κύριες γραμμές, θα φορτοεκφορτώνουν στον λιμένα της Ελευσίνας και σε περίπτωση αδυναμίας σε λιμένα της ευρύτερης ζώνης της περιοχής του Πειραιά (εκτός κεντρικού επιβατηγού λιμένα). Τα πλοία δεν θα παρεμποδίζουν τον κατάπλου − απόπλου και τη φορτοεκφόρτωση των δρομολογημένων Ε/Γ ή Ε/Γ−Ο/Γ πλοίων και θα συμμορφώνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί φορτοεκφόρτωσης οχληρών − επικινδύνων φορτίων.

Δείτε τα Παραρτήματα Α και Β με την καταγραφή των λιμένων και τις δρομολογιακές γραμμές

Σχετικά: Δρομολόγια πλοίων