Δρομολόγηση πλοίου

Αριθμ. 3332.2/03/13 – ΦΕΚ Β 2129 – 28.08.2013
Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν.
O ΥΠΟΥΡΓOΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων τρίτου, τετάρτου, τετάρτου α΄ και εβδόμου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27-06-2001) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102/29-04-2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»,
β. της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27-6-2001) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102/29-4-2013) και ισχύει,
γ. των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
δ. του νόμου 3816/1958 (ΦΕΚ Α΄ 32/28-02-1958) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου»,
ε. του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών,
στ. του άρθρου 10 «Απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεων» του νόμου 3230/04 (ΦΕΚ Α΄ 44/11-02-2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»,
ζ. της παρ. 6 του άρθρου 6 «Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση» του νόμου 3242/04 (ΦΕΚ Α΄ 102/
24-05-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.»,
η. του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21-06-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149/17-07-2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160/10-08-2012),
θ. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153/25-06-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθ. 3332.2/01/06/17-01-2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 76/26-01-2006) «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, το περιεχόμενο αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3332.2/01/08/02-10-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2196/27-10-2008).
3. Την υπ’ αριθ. 92605οικ/20-09-2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1334/21-09-2005) «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης» όπως ισχύει.
4. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/9981/23-5-2005 (ΦΕΚ Β΄ 726/
30-05-2005) κοινή υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω συστήματος πιστοποιημένης τηλεομοιοτυπίας».
5. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31-07-2006 κοινή υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Β΄ 1042/01-08-2006).
6. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786/30-01-2006 κοινή υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β΄ 88/30-01-2006).
7. Την αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006 κοινή υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης» (ΦΕΚ Β΄ 1551/23-10-2006).
8. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 1309/13-09-2006).
9. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/23-04-2007 κοινή υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς …» (ΦΕΚ Β΄ 629/25-04-2007).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Για τη δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού πλοίου, επιβατηγού, ή φορτηγού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου, τέταρτου α΄ και έβδομου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, υποβάλλεται στις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δήλωση δρομολόγησης πλοίου συμπληρωμένη σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα Δήλωση Δρομολόγησης Πλοίου, συνοδευομένη από τα υποδείγματα, I «στοιχεία προσδιορισμού πλοίου», II «πίνακας ετησίων δρομολογίων», ΙΙΙ «ανώτατη τιμολόγηση παρεχόμενης υπηρεσίας» καθώς και τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά των άρθρων 2 και 4 και στους χρόνους που προβλέπονται σύμφωνα με την παρούσα. Το υπόδειγμα ΙΙΙ «ανώτατη τιμολόγηση παρεχόμενης υπηρεσίας» δύναται να προσκομίζεται δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων.

Άρθρο 2
Τα δικαιολογητικά της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, που υποβάλλονται με τη δήλωση δρομολόγησης είναι πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν τον πλοιοκτήτη και το πλοίο:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής ή Δικαστικής χρήσης του πλοιοκτήτη ή των προσώπων οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, έκδοσης του τελευταίου διμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εδάφιο δ, περίπτωση (αα) του άρθρου τρίτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου διμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, περί μη πτωχεύσεως ή περί μη θέσεως σε εκκαθάριση ή περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη παρεμφερή διαδικασία η πλοιοκτήτρια εταιρεία.

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή διακανονισμού των υποχρεώσεων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή και βεβαίωση μη οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, έκδοσης του τελευταίου διμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν απασχολείται προσωπικό, το οποίο να υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα άλλον, πέραν εκείνου ή εκείνων από τον οποίο ή τους οποίους έχει προσκομισθεί πιστοποιητικό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αντικατασταθούν αυτά με αντίστοιχο έγγραφο αρμόδιας αρχής της εν λόγω χώρας στο οποίο να βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση αυτών, και συνυποβάλλεται ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, εδάφιο δ, αα), ββ) και γγ) του άρθρου τρίτου του Ν.2932/01 (ΦΕΚ Α΄ 145/27-06-2001), όπως ισχύει. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση τους. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει την γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

4. Έγγραφο Εθνικότητας.

5. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης.

6. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος- μέλος που είναι νηολογημένο.

Άρθρο 3
Η υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2, δεν απαιτείται στην περίπτωση όπου αυτά έχουν υποβληθεί στην αμέσως προηγούμενη δήλωση και το περιεχόμενό τους εξακολουθεί να είναι αμετάβλητο, τα οποία και αναφέρονται σε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της δήλωσης δρομολόγησης.

Άρθρο 4
1. Στην περίπτωση ναυπηγούμενου πλοίου προσκομίζονται από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα βεβαίωση περί έναρξης της ναυπήγησης μαζί με στοιχεία κυριότητας (π.χ. σύμβαση ναυπήγησης, πιστοποιητικό κυριότητας), τη δήλωση του άρθρου 1 στην οποία και προσδιορίζει το χρόνο ετοιμότητας του πλοίου και τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2.
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2, δύναται να προσκομισθούν πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων.

2. Στην περίπτωση άμεσης, κατεπείγουσας ανάγκης δρομολόγησης πλοίου στην ανακοίνωση της δήλωσης δύνανται να καθορίζονται οι ημερομηνίες προσκόμισης των δικαιολογητικών.

Άρθρο 5
1. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 καθώς και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή διακανονισμού των υποχρεώσεων από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή και η βεβαίωση μη οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

2. Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας αναζητείται αυτεπάγγελτα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 6
1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 που δεν είναι πρωτότυπα, υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα, θεωρημένα από αρμόδια κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα εκτός αν ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

2. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα.

Άρθρο 7
1. Η υποβολή της δήλωσης δρομολόγησης πλοιοκτήτη αποσκοπεί στην εξέταση των δικαιολογητικών του άρθρου 2 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα δικαιολογητικών δρομολόγησης πλοίου και στη δημοσιοποίηση των δηλούμενων δρομολογίων και δεν υποκαθιστά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του Ν.2932/01 όπως ισχύει, έγγραφα ή πιστοποιητικά για την εκτέλεση των δρομολογίων, ούτε τον απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης των όρων-προϋποθέσεων που απορρέουν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Οι αρμόδιες για την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προβαίνουν στην εξέταση των δηλώσεων και στις ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και τέταρτο α΄ του Ν.2932/01, όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας , καταργούνται:
1. Η αριθ. 3332.2/01/17.01.2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 76/06) «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν».

2. Η αριθ. 3332.2/01/02-10-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2196/08) «Τροποποίηση της αριθ. 3332.2/01/06/
17-01-2006 κοινή υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού τύπου, και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν.

Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ