Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μελισσοκόμων

Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μελισσοκόμων

με τη χρήση ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών

 

Αριθμ. 164/121256 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1869/07.05.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022» (Β’ 2294).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 υπουργικής απόφασης

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 (Β’ 2294) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως ακολούθως:

α) Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Στο πλαίσιο της παρούσας είναι δυνατή, είτε η δια ζώσης εκπαίδευση, είτε η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μπορεί να υποστηριχθεί από τον δικαιούχο.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται έως 5 ώρες ανά ημέρα και συνολικά τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή. Αν η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η διάρκεια της ορίζεται έως δεκαπέντε (15) ώρες και τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή. Ο ελάχιστος αριθμός των εκπαιδευόμενων κάθε εκπαίδευσης είναι πέντε (5) άτομα και η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται και απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολύνει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.».

γ) Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Αν η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι προβλεπόμενες στις περ. i), vi) και viii) της παρ. 1.».

δ) Στο άρθρο 6 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:

«8. Ο υπεύθυνος οργάνωσης και συντονισμού της εκπαίδευσης ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους μελισσοκόμους για την υλοποίηση της εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για εκπαίδευση δια ζώσης, είτε πρόκειται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

9. Καταχώρηση των παρουσιών των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για κάθε ημέρα μαθήματος, όπως αυτή έχει οριστεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

10. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να υποβάλει αίτηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εκπαιδεύσεων του μελισσοκομικού έτους 2021, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.».

ε) Στο άρθρο 9 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

«7. Αν η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, το κλιμάκιο ελέγχου της παρ. 3, διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους εξ αποστάσεως, με τη χρήση της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η τηλεκπαίδευση.

8. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει στους αρμόδιους ελεγκτές και στους υπαλλήλους του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόσβαση στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.».

 
 

στ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Αν η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, τα έντυπα αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων είναι αναρτημένα στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι διαθέσιμα για συμπλήρωση μόνο την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα εν λόγω έντυπα μετά από υπόδειξη του εκπαιδευτή.».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’αρ. 189/133432/25-05-2020 (Β’ 2294) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Με εγκύκλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης των προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 (Β’ 4871) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.