Εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών. Οδηγίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 30565
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 43

Α∆Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ

ΘΕΜΑ: Ορκωµοσία των αιρετών των ∆ήµων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων (∆ηµοτική Περίοδος: 1η Σεπτεµβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)

Το κείμενο της εγκυκλίου 43/06-08-2014 (pdf)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ της εγκυκλίου 43/06-08-2014

Εισαγωγή

Κεφάλαιο Α’
Ορκωµοσία νέων αρχών
Γενικά
Πρόσκληση για ορκωµοσία

∆ιαδικασία Ορκωµοσίας

Πρακτικό ορκωµοσίας

Περίπτωση µη ορκωµοσίας αιρετού

Αποποίηση εκλογής
Ορκωµοσία αναπληρωµατικών

Τελικές διευκρινήσεις

Κεφάλαιο Β’
Εγκατάσταση νέων αρχών

Κεφάλαιο Γ’
Εκλογή µελών του Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Μέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ιαδικασία εκλογής µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Συνεδρίαση

Ψηφοφορία

Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογής

Έλεγχος του πρακτικού εκλογής.

Περιπτώσεις εκλογής νέων µελών Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ακύρωση εκλογής
Παραίτηση µέλους του Προεδρείου

Κωλύµατα και ασυµβίβαστα µελών Προεδρείου

Κεφάλαιο ∆’

Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γενικά

Αριθµός Μελών Επιτροπών

∆ιαδικασία εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής

και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκά µέλη.

3.2 Αναπληρωµατικά µέλη

Περιπτώσεις επανάληψης της εκλογής.

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής..

Έλεγχος των πρακτικών εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κεφάλαιο Ε’

Ορισµός Αντιδηµάρχων

Γενικά

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων από το ∆ήµαρχο σε Αντιδηµάρχους- Καθ’ ύλην και κατά τόπον

Αντιδήµαρχοι

Μεταβίβαση αρµοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής

∆ηµοσίευση της απόφασης.

Αριθµός Αντιδηµάρχων ανά ∆ήµο

5.1 Αριθµός Αντιδηµάρχων σε ∆ήµους που δεν προέρχονται από συνένωση, κατ’ άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010

5.2 Αριθµός Αντιδηµάρχων σε ∆ήµους που προέρχονται από συνένωση, κατ’ άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010.

Κεφάλαιο ΣΤ’

Λειτουργία ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Γενικά

Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας

Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας- Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας
Υποχρεώσεις υπηρεσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Πρότυπα πρακτικών και προσκλήσεων)
1.1 Πρόσκληση ∆ηµάρχου για ορκωµοσία αιρετών
1.2 Πρακτικό ορκωµοσίας αιρετών ∆ήµων

1.3 ∆ήλωση αποποίησης εκλογής ∆ηµάρχου

1.4 Πρόσκληση συµβούλου επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες

ψήφους για εκλογή µελών Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.5 Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου

1.6 Πρακτικό εκλογής µελών Οικονοµικής Επιτροπής/ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.7 Απόφαση Ορισµού Αντιδηµάρχων

1.8 Απόφαση ∆ηµάρχου για εξουσιοδότηση υπογραφής σε ∆ηµοτικό Σύµβουλο
1.9 Αριθµός Αντιδηµάρχων ανά ∆ήµο

1.10 Νόµος 3852/2010