Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έκπτωση στους συγγενείς ήδη φοιτητών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έκπτωση στους συγγενείς ήδη φοιτητών

Έκπτωση 20% επί του συνόλου τής συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των φοιτητών, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και σπουδάζουν παράλληλα σε Προγράμματα Σπουδών αμιγώς του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ 20% ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, αποφάσισε να εγκρίνει έκπτωση 20% επί του συνόλου τής συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών των φοιτητών, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια και σπουδάζουν παράλληλα σε Προγράμματα Σπουδών αμιγώς του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα:

η μείωση αφορά: α) συζύγους, β) γονείς με άγαμα τέκνα και γ) άγαμα αδέλφια που ανήκουν στην πατρική οικογένεια (δεν έχει αλλάξει ποτέ η οικογενειακή κατάσταση τους κατάσταση) και φοιτούν σε προγράμματα αμιγώς του Ε.Α.Π.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση μείωσης όσοι φοιτούν σε Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Σε περίπτωση που ο έτερος συγγενής τους φοιτά σε αμιγώς πρόγραμμα του Ε.Α.Π. θα λαμβάνει μόνο αυτός τη μείωση 20% .

Σε περίπτωση που το ένα από τα δύο (ή και περισσότερα) συγγενικά μέλη έχει λάβει υποτροφία αριστείας ή υποτροφία βάσει κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, το άλλο μέλος θα λάβει την έκπτωση στο 20% του ποσού που κατέβαλε μόνο το ίδιο μέλος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Σε περίπτωση φοίτησης σε σύντομα προγράμματα σπουδών (του ενός ή και των δυο μελών) και σε Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες (του ενός ή και των δυο μελών) δε χορηγείται μείωση 20% σε κανένα από τα δυο μέλη.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση των αποτελεσμάτων της χορήγησης της μείωσης 20%, θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των χορηγήσεων των υποτροφιών που χορηγεί το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Τα δικαιολογητικά που καλούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

το έντυπο «Δήλωση μείωσης 20%» (βλέπε παρακάτω) στο οποίο θα ναι συμπληρωμένα τα στοιχεία και των δύο (η περισσοτέρων) συγγενών-φοιτητών και
πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση 1η Αυγούστου 2019 έως και σήμερα) βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η συγγένεια.

2. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Γραφείο Υποτροφιών στη διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, Πάτρα, με σφραγίδα ταχυδρομείου από σήμερα 08/01/2020 έως τις 28/02/2020.

3. Σημειώνεται ότι, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από τον έναν συγγενή και να φέρει πρωτότυπη υπογραφή των μελών που αιτούνται της μείωσης.

Παρακαλούμε πιέστε εδώ προκειμένου να κατεβάσετε τη Δήλωση για τη μείωση 20%.