Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια. Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια. Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών

Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτωνΑριθμ. 12868 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3119/31.07.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύστημα κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών

1. Τα ΕΕΔΔ, τα οποία ορίζονται ως εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό, αποτελούν μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014.

Αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων, λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό των υπνοδωματίων και των καθιστικών, εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται κλίνες.

Δύνανται να αναπτύσσονται και σε κτήρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62).

Η δυναμικότητα σε κλίνες των δωματίων υπολογίζεται βάσει της φέρουσας ικανότητας του χώρου, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος και δεν μπορεί να ξεπερνά τις τέσσερις (4) κλίνες ανά δωμάτιο.

Στα διαμερίσματα είναι δυνατή η εκμίσθωση έως δύο (2) το πολύ κλινών στο χώρο του καθιστικού, εφόσον δηλώνεται σχετικώς από τον επιχειρηματία και σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος (άρθρο 6).

2. Κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί σύμφωνα με την παρ. 5.

3. Οι υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για κάθε κατηγορία ΕΕΔΔ ορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης αυτής (άρθρο 6). Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση και τις υποχρεωτικές προδιαγραφές του Παραρτήματος αυτής των καταλυμάτων του ενός κλειδιού.

4. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στην επιχείρηση ΕΕΔΔ.

5. Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορίες κλειδιών 5 4 3 2 1
κλειδιά κλειδιά κλειδιά κλειδιά κλειδιά
Βάση βαθμολογούμενων κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500

Άρθρο 2

Γενικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ΕΕΔΔ

2.1 Τα ΕΕΔΔ ανεγείρονται με όρους δόμησης κατοικίας, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τις ισχύουσες για την περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτηριοδομικές διατάξεις, σε οικόπεδα/γήπεδα, στα οποία εξασφαλίζεται πρόσβαση των επισκεπτών και τροφοδοσία και αποκομιδή των απορριμμάτων του καταλύματος.

1. Η παράγραφος 2.2. του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2 Είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων ΕΕΔΔ εντός του ίδιου κτιρίου».

Αριθμ. 4415 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1011/26.03.2019

2.3 Η επιχείρηση ΕΕΔΔ εξασφαλίζει τη σύνδεση του κτηρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και κυρίως με το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης ή σε περίπτωση μη ύπαρξης δικτύου αποχέτευσης διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του υπάρχοντος αποχετευτικού συστήματος.Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές

3.1 Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των επιχειρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.

3.2 Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυρίων. Ο περιορισμός του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και σε περιπτώσεις μίσθωσης του ακινήτου.

3.3 Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, πρέπει να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4 Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.

3.5 Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις κ.λπ).

3.6 Στα ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), δεν ελέγχονται τα κριτήρια 1 έως 11 του Παραρτήματος αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

3.7 Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας 5 κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον ένα δωμάτιο τουλάχιστον δύο κλινών για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως  συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62).

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

4.1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, οι οποίες έχουν καταταγεί με βάση προϊσχύσαν σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31.12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4.2. Για την κατάταξη των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες κλειδιών δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές, αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και υπολογίζεται η βαθμολογία που συγκεντρώνεται από τα επιμέρους βαθμολογούμενα κριτήρια του ελαχίστου αριθμού μορίων που απαιτείται ανά κατηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές καθώς και τα κριτήρια από 1 έως 11 του Παραρτήματος.

4.3 Σε περίπτωση κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία από την υφιστάμενη ελέγχονται και οι τεχνικές προδιαγραφές.

[2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται παράγραφοι 4.4. και 4.5 ως εξής:

«4.4. Για την κατάταξη στις κατηγορίες κλειδιών επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ΕΕΔΔ , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές (κριτήρια 1 έως 11 του Παραρτήματος) της παρούσας απόφασης. Η ως άνω διάταξη ισχύει και για επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια για ανέγερση ΕΕΔΔ πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.

4.5. Πιστοποιητικά κατάταξης τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη τους».

Αριθμ. 4415 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1011/26.03.2019]

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:

α) η αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) (Β΄ 2840), όπως ισχύει,

β) κάθε άλλη διάταξη αντίθετου προς τις διατάξεις της παρούσας περιεχομένου.