Ενισχύσεις στον τομέα πρόβειου, αιγείου και βόειου κρέατος

Αριθμ. 646/56552 – ΦΕΚ B 939 – 22.05.2015
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 267051/13−05−2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 754) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 262345/22−03−2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́ 323) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» για τον τομέα προβείου και αιγείου κρέατος για το έτος 2014

Αριθμ. 614/52350 – ΦΕΚ B 833 – 14.05.2015
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αιγείου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής»

Αριθμ. 615/52353 – ΦΕΚ B 833 – 14.05.2015
Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής