Ένταξη στο ΕΤΕΑ Ταμείων, Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΑ: 64ΜΙ465Θ1Ω-Ι2Θ
Αθήνα, 25/8/2015
Αριθ.Πρωτ. Φ.80020/οικ.37287/Δ15.579

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α 94)».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94/14.8.2015, τεύχος Α, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 « Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης » στο άρθρο 2 περ. 2 της υποπ.Ε2 της παρ. Ε του οποίου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), Ταμείων, Τομέων και Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καταργούμενης κάθε αντίθετης με το περιεχόμενο της εν λόγω ρύθμισης διάταξης.

Ειδικότερα:

Με την εν λόγω διάταξη, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 28 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από τότε που ίσχυσε, εντάσσονται υποχρεωτικά από 1.9.2015 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, τα Ταμεία, Τομείς και Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και συγκεκριμένα:

α) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕΑΠΑΣΑ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ)) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

β) o Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,

γ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,

δ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ,

ε) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ,

στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ,

ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ,

η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ,

θ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών & Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ,

ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ και ια) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ένταξη των ανωτέρω ταμείων, τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΑΑ πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως και 48 του ν. 4052/2012 (Α 41), ως ισχύουν, εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Το ΕΤΑΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Σημειώνεται ότι, τα προαναφερόμενα ταμεία, τομείς και κλάδοι επικουρικής ασφάλισης από την ημερομηνία ένταξής τους στο ΕΤΕΑ (1.9.2015), θα διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν [σχετικές οι με αριθμ. πρωτ. Φ.800020/οικ.4785/174/5.3.2012 και Φ.80020/οικ.36225/1183/7.1.2014 (ΑΔΑ:Β165Λ-ΟΨ5) εγκύκλιοι που αφορούν το ΕΤΕΑ].

Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση, έτσι ώστε, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που προκύπτει από την ένταξη των εν λόγω ταμείων, τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ.

Επιπλέον, για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του ΤΕΑΠΑΣΑ και εξυπηρετεί τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, προβλέπεται η διάθεσή του στο ΕΤΕΑ με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.

Παρακαλούμε για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία όλων των αρμοδίων υπηρεσιών με το ΕΤΕΑ προκειμένου να μεριμνήσουν και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης και την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της ένταξής τους στο ΕΤΕΑ οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν κανονικά τις λειτουργίες τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ