ΕΟΠΠΕΠ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΚ και ΕΕΣ που ήδη διαθέτουν

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ΄

Σε όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και σε όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παύουν να ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και,

Όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1).

Για την ανανέωση των αδειών σας παρακαλείσθε όπως μέχρι την 22η Νοεμβρίου 2013 να αποστείλετε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr

Για τα ΚΔΒΜ2

Κατατίθεται χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αριθμός λογαριασμού 125/54004148, IBAN: GR22 0110 1250 0000 1255 4004 148, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Για Κτίρια έως 300 τ.μ. 150€
Για Κτίρια από 300 τ.μ. έως 600 τ.μ. 300€
Για Κτίρια από 600 τ.μ. και πάνω 500€

Για τα ΚΔΒΜ1

Κατατίθεται χρηματικό ποσό στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αριθμός λογαριασμού 125/54002951, IBAN: GR 40 0110 1250 0000 1255 4002 951 το οποίο ανέρχεται σε 100€ ανά κτίριο.

Στο αποδεικτικό κατάθεσης αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία/επωνυμία του φορέα και η αιτιολογία κατάθεσης.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύνολό τους και όχι τμηματικά.

Η πληρότητα του φακέλου, ως προς το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο του φακέλου.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, Αθήνα

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

Για χορήγηση άδειας ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 ή 2

Πηγή: eoppep.gr