Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Λιμένα Πειραιά

Αριθ. Δ18Γ 5038948 ΕΞ 2013 – ΦΕΚ Β 2905 – 18.11.2013

Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Λιμένα Πειραιά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.827/78 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/18-11-78).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του N. 2533/97 «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α/11-11-97).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ.86/79 «Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α/31-1-79).
4. Την αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ2011/3-1-11 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/24-1-11).
5. Την αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-12 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β/24-2-12).
6. Το αριθμ. 75/5-8-13 αίτημα της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολόγητων Ειδών στον Λιμένα Πειραιά.
7. Το αριθμ. 34368/17-10-13 έγγραφο του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. & Εφοδίων Πειραιά με το οποίο μας διαβίβασε το από 4-10-13 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παρ. 2 του Π.Δ.86/79 μετά του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών, εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Λιμένα Πειραιά, στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το από 4-10-13 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 17, παραγράφου 2 του Π.Δ. 86/79.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 162,09 τ.μ. και θα βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 86/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.2533/97, από τις διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κλπ των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ».

Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Τελωνειών και Ε.Φ.Κ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ