Επιχορήγηση για αντικατάσταση σε κατοικίες του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο

Επιχορήγηση για αντικατάσταση σε κατοικίες του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο

Προκήρυξη Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες»

 

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4447/08.10.2020
Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Την προκήρυξη του 2ου κύκλου της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Δράσης/Δικαιούχος

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.
Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/ 2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Άρθρο 2
Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 3
Ορισμοί – Κατηγορίες Ωφελουμένων – Επιλέξιμες κατοικίες

3.1 Ορισμοί
Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
3. Διαμέρισμα: κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας.
4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου: το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων από και μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.
5. Ωφελούμενοι της δράσης: Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση.
6. Ανάδοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καθώς και της επιθεώρησης του προς αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και εκδίδει τα παραστατικά της παρ. 6 του άρθρου 8, τα οποία υποβάλλονται στον φορέα πιστοποίησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 8.
7. Επιβλέπων Μηχανικός: κάθε φυσικό ή νομικό πρό-σωπο το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια για την επίβλεψη έργων εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις διατάξεις του Κανονισμού και συμπληρώνει το έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου της παρ. 5.1 του άρθρου 8.
3.2 Κατηγορίες Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):
α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).
β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης,
γ) πληρούν τα κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 3.1.

Πίνακας 3.1

Α/Α Κατηγορία ωφελούμενων Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Ατομικό
«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 20.000 €Οικογενειακό
«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» έως 30.000 €
65%
2 Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 100%

 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/επικαρπωτών, με τη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1 γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα υποβάλλεται σε ημερομηνία που εμπεριέχεται στην περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η ανωτέρω υπαγωγή γίνεται με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης. Εάν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1, θα πρέπει να προσκομιστεί το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ). Επίσης, όποιος εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσει, επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι κατά το συγκεκριμένο έτος δεν ήταν κάτοικος εξωτερικού ή ήταν κάτοικος εξωτερικού αλλά δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1 γίνεται βάσει του «οικογενειακού εισοδήματος».

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

Επισημαίνεται ότι και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η υπαγωγή στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1 γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω.

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (με προστατευόμενα τέκνα), το εισόδημα του ενδιαφερόμενου συν το τυχόν εισόδημα των τέκνων λογίζεται ως οικογενειακό και βάσει αυτού πραγματοποιείται η υπαγωγή του στην Κατηγορία 1 του Πίνακα 3.1.

3.3 Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.
• Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25% όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV, και επιπλέον δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ.
• Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων του Πίνακα 3.1.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

Άρθρο 5
Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης

5.1 – Υποβολή αίτησης επιχορήγησης
Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 28 Μαΐου 2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. Σημειώνονται τα εξής:
• Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερο-μηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης.
• Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

5.2 – Διάρκεια υλοποίησης της Δράσης
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 8, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως:
• 30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις, όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30η Ιουνίου 2021,
• 28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις, όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021 και
• 29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις, όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 2η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μετά από τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επιχορήγησης από την παρούσα προκήρυξη.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη επιλεξιμότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:
• εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια,
• είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
• πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
• είναι νόμιμες και κανονικές,
• διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας,
• τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Προκήρυξης είναι οι εξής:
1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2. α) Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.
3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
Υπογραμμίζεται ότι – O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
• Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.
• Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.
• Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ όπως ιδιαίτερα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.
• Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την πα-ρούσα προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης στη δράση με εξαίρεση τη δαπάνη για την α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, η οποία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης.

Άρθρο 7
Χρηματοδοτικό Σχήμα

Άρθρο 8
Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης

Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής Μ.Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 και Σερρών, 14123 Λυκόβρυση), η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2364/1995 (Α΄ 252) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» και το ν. 4001/2011, (Α΄ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015, το ν. 4414/2016, το ν. 4425/2016 και την υπ’ αρ. 1316/2018 (Β’ 5904) απόφαση της ΡΑΕ, είναι διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής.

8.1 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη Δράση – Δικαιολογητικά – Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης Συστήματος Θέρμανσης

8.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΕΔΑ Αττικής MΑΕ):

1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας/μονοκατοικίας/διαμερίσματος, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση πολυκατοικίας η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερμαινόμενων – από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικιών, οι οποίοι τον ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Ι, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρμογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος δύναται να οριστεί μόνο φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των αιτούντων.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του/των αιτούντων.

3. Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του/των αιτούντος/ων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/των αιτούντος/ων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 3, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του/των αιτούντος/ων.
• Το Έντυπο Ε1 δεν απαιτείται στην περίπτωση που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.
• Το Έντυπο Ε1 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η επιλέξιμη κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από συγκύριο/(συν)επικαρπωτή του/των αιτούντος/ων. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που χρησιμοποιεί την επιλέξιμη κατοικία στην οποία θα δηλώνει ότι η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Στην περίπτωση πολυκατοικίας η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά με επιμέλεια του κάθε φυσικού προσώπου που αιτείται επιχορήγηση.

5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του/των αιτούντος/ων. Στην ειδική περίπτωση που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. Με την αίτηση προσκομίζεται επιπλέον ο τίτλος ιδιοκτησίας.

6. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.

7. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση, τη συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) τη συναίνεση για την αποστολή των στοιχείων του προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Η Υπεύθυνη Δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής στη δράση, και στην περίπτωση πολυκατοικίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο που αιτείται επιχορήγηση.

8. Για πολυκατοικίες: α) αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι ιδιοκτησίες που θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης καθώς και οι ιδιοκτησίες που αφορούν σε κατοικία,
β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου/διαχειριστή
της πολυκατοικίας ότι αποδέχεται τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση (Παράρτημα Ι).

9. Αντίγραφο οικοδομικής Άδειας ή/και άλλο αντίστοιχο ή πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο από όπου να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα.

10. Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, συνοδευόμενη από φύλλο ανάλυσης καύσης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

11. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο των αιτούντων (σε περίπτωση πολυκατοικίας) και τον ανάδοχο.

12. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για τον έλεγχο των αιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 8, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Ειδικά τα δικαιολογητικά 9 και 10 μπορούν να υποβληθούν στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) ανεξαρτήτως της ονομαστικής ισχύος εξόδου του συστήματος. Στην Έκθεση, πέραν των όσων προβλέπονται στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει:

α) Να αναφέρεται ρητά για το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (λέβητας- καυστήρας): i) ότι είναι σε λειτουργία και ii) ο Εποχιακός Βαθμός Απόδοσης (nsKΘ) (βάση των σχέσεων 4.0 ή 4.2 της παρ. 5.1.2.1., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017).

β) Να περιλαμβάνεται: i) ο προσδιορισμός της ονομαστικής θερμικής ισχύος του συστήματος θέρμανσης (λέβητα – καυστήρα) φυσικού αερίου (Pn) που θα εγκατασταθεί (λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ετεροχρονισμού λειτουργίας του συστήματος, τυχόν νέες ανάγκες – απαιτήσεις σε θέρμανση κατόπιν άλλων παρεμβάσεων κ.τλ.), ii) ο προσδιορισμός της υπολογιζόμενης μέγιστης θερμικής ισχύος (Pgen) της μονάδας θέρμανσης του κτιρίου όπως αυτή προκύπτει βάσει της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.- 20701-1/2017 ή από την μελέτη εφαρμογής συστήματος θέρμανσης και iii) ο έλεγχος ότι Pn<=Pgen.

γ) Να περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος λέβητα – καυστήρα (ισχύς, ωφέλιμη απόδοση σε πλήρες φορτίο και σε φορτίο 30% για συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 70 kW ή ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου για τα υπόλοιπα, κ.λπ.) και ο υπολογισμός του Εποχιακού Βαθμού Απόδοσης (nsKΘ) (βάση της σχέσης 4.0 της παρ. 5.1.2.1., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.- 20701-1/2017).

δ) Να διαπιστώνεται κατόπιν αιτιολόγησης η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

ε) Να βεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων.

στ) Να αναφέρεται το είδος της επιλέξιμης κατοικίας βάσει των ορισμών (μονοκατοικία/πολυκατοικία/διαμέρισμα) του άρθρου 3 και σε περίπτωση πολυκατοικίας το πλήθος των ιδιοκτησιών που θερμαίνονται από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Όσα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν αναφέρονται στα πεδία του τυποποιημένου εντύπου της Έκθεσης Ενεργειακής Επιθεώρησης αναγράφονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή στο πεδίο των διαπιστώσεων – υποδείξεων του εντύπου.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να έχει διενεργηθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, Β’ 2367). 8.1.2 Δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία – Συμπληρωματικά δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η οποία είναι δωρεάν παραχωρούμενη ο ενδιαφερόμενος (επικαρπωτής/πλήρης κύριος) προσκομίζει φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2 του αιτούντος στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΕΔΑ Αττικής MΑΕ).

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραχώρησε δωρεάν την κατοικία μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης αντί του Εντύπου Ε2 ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της δωρεάν παραχώρησης είναι μεταγενέστερη της υποβολής της τελευταίας φορολογικής του δήλωσης.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα ανωτέρω υποβάλλονται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, που αιτείται επιχορήγηση, το οποίο παραχωρεί δωρεάν την εν λόγω κατοικία.

8.2 Έλεγχος αιτήσεων από τον φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων
Ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αιτών ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους και ακολούθως ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση, δεσμεύοντας ταυτόχρονα, στην πρώτη περίπτωση, και το σχετικό ποσό επιχορήγησης όπως αυτό προκύπτει με βάση την οικονομική προσφορά της παρ. 8.1.1 και τα όρια δαπανών των άρθρων 6 και 7.

8.3 Σύμβαση σύνδεσης – Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
Μετά την ενημέρωσή του από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε είναι πλήρης και ορθή, ο αιτών οφείλει να υπογράψει στην ΕΔΑ Αττικής MΑΕ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου καθώς και τα τυχόν ελλείποντα από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά 9 και 10, της παρ. 8.1.1, το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι η σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου δεν υπεγράφη εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι στην ειδική περίπτωση όπου ο αιτών έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας μικρότερο του 50%, για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης απαιτείται να προσκομιστούν Υπεύθυνες Δηλώσεις συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/ συνεπικαρπωτών. Επίσης, στην περίπτωση που ο αιτών είναι ο ψιλός κύριος, απαιτείται η συναίνεση του επικαρπωτή, μέσω σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης.
Η ΕΔΑ Αττικής MΑΕ προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και την τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου.
Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου ή αδυναμίας τοποθέτησης μετρητή (π.χ. λόγω τεχνικών προβλημάτων στην κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, αδυναμίας λήψης αδειών από τρίτους, κ.λπ.), η ΕΔΑ Αττικής MΑΕ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματός του και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, από πλευράς του, ενεργειών, ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να καταθέσει μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έλεγχο και έγκριση από την ΕΔΑ Αττικής MΑΕ.
Μετά την έγκριση της μελέτης και την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης, ο αιτών δύναται να προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

8.4 Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και έκδοση Άδειας Χρήσης
Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο αιτών υποβάλλει στο φορέα πιστοποίησης τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (υπό στοιχεία Δ3/Α΄/οικ.6598/20.03.2012, Β’ 976 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar»).
Μετά από σχετικό αίτημα, η ΕΔΑ Αττικής MΑΕ πραγματοποιεί τον ανωτέρω έλεγχο και εκδίδει την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των διαδικασιών της.

8.5 Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και Καταβολή της Επιχορήγησης
8.5.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους, ο φορέας πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση της παρ. 8.1.1 και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η οποία είναι δωρεάν παραχωρούμενη τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά της παρ. 8.1.2.
2. Δελτίο προϊόντος από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα καυστήρα – λέβητα, στη βάση της ωφέλιμης απόδοσης ή, για ισχύ μικρότερη των 70 kW, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου.
3. Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυ-σικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον αιτούντα, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα I).
4. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συ-ναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού/υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη), βάσει του Εντύπου καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου.
5. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλ-λαγής (π.χ. καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος.
6. Υπεύθυνες Δηλώσεις – Εξουσιοδοτήσεις για την κα-ταβολή της επιχορήγησης προς τους ανάδοχους, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα I).
7. Φωτοαντίγραφο της εγκεκριμένης από την ΕΔΑ Ατ-τικής MΑΕ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (το τμήμα που αφορά στην τεχνική περιγραφή).
8. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.
9. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκε-κριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.
10. Φωτοαντίγραφο του φύλλου ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
11. Έντυπο ελέγχου και πιστοποίησης.Επισημαίνεται ότι:
– τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδουν οι ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τους.
8.5.2 Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης
Ως φορέας πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής M.Α.Ε.
Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:
1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαι-τούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 8.5.1.
2. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο και τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών.
3. Πιστοποίηση, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογη-τικά, ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σε επιλέξιμη περιοχή, σε νόμιμη οικία και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.
4. Πιστοποίηση σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς, τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής MΑΕ, την Έκθεση Ενεργειακής Επιθεώρησης, το Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου – Ολοκλήρωσης Έργου και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών.
5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξουν οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο της δράσης και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα III).
6. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να υποβάλει εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολής της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.
7. Καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.
Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης του Παραρτήματος ΙΙ.
Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαδικασίες/αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά, αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη τήρηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, κ.λπ.), ο φορέας πιστοποίησης δεν προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αν από έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί μετά την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής ποσού από την επιχορήγηση, ενημερώνεται ο ωφελούμενος ή/και ανάδοχος/ οι για την επιστροφή του ποσού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εφόσον δεν ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τους φορείς πιστοποίησης και καταβολής επιχορήγησης καθορίζονται στην με Α.Π. 177493/548/23.07.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3169).

8.6. Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους – Εξόφληση

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος του οποίου η επιλέξιμη κατοικία θα υπαχθεί στην παρούσα Δράση υποχρεούται:
• Να τηρεί τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της Δράσης, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
• Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον Δικαιούχο και την ΕΔΑ Αττικής MΑΕ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.
• Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί.
• Να διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγη-θεί για τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, εκτός αν αυτός έχει αντικατασταθεί από άλλο τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος.
• Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και στις λοιπές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

 

Δείτε στην υπουργική απόφαση τις λεπτομέρειες και τα απαραίτητα έντυπα για την εφαρμογή της δράσης