Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Αριθμ. Γ.Π. 38907 – ΦΕΚ Β 1222 – 14.05.2014

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία.

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Ο κατάλογος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή την επαναξιολόγησή του τρόπου διάθεσης από τον ΕΟΦ.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. οικ. 101754/2013 υπουργική απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)» (σχετ. 9). (ΦΕΚ 2840/Β/7-11-2013).

Η έναρξη ισχύος της παρούσης αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β΄/05.02.2004) υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)».
3. Το Π.Δ. 187/2009 (Α΄ 214).
4. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/01-03-2012).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049/Β΄/29-04-2013) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011).
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 101754 (ΦΕΚ 2840/Β΄/07-11-2013) υπουργική απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)».
9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16.01.2014) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88/Β΄/21.01.2014) υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».
11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22405 (ΦΕΚ 740/Β΄/26-03-2014) υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
12. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της υποπαραγράφου ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4254 (ΦΕΚ 85/Α/02-04-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
13. Το υπ’ αριθμ. 39594/2-5-2014 έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΦ, εισερχόμενο στο Υπουργείο Υγείας με αριθμ. Γ.Π./38896 με συνημμένη τη διευρυμένη λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
14. Την υπ’ αριθμ. Πρ. Γ.Υ./2611/2-5-2014 εντολή από τον Υπουργό Υγείας.
15. Το Π.Δ. 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
16. Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
17. Το Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
18. Την υπ’ αριθ. Γ.Υ./ΟΙΚ. 6161 (ΦΕΚ 2761/Β΄/30-10-2013) υπουργική απόφαση.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,