Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

ΠΟΛ. 1211/12-9-2013: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Μετά τις με αριθμό Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1893/1-8-2013) και ΠΟΛ. 1209/6-9-2013 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τις οποίες, αφού καθορίσθηκε η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και προσδιορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της και η εφαρμοστέα διαδικασία για τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων της ως άνω Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 Β΄ Ν.2238/94 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α΄ του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄07/9-5-2013).