Ιδιωτική ασφάλιση συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης συντηρούμενου μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της
οικογενειακής επανένωσης

Α) στο άρθρο 6 περίπτωση (ε) του ν.4251/2014 απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος διαμονής πολίτη τρίτης χώρας αποτελεί «η πλήρης ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ημεδαπούς […] πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για εργασία και τα
μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν, αντίστοιχα με τους ημεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για τους λοιπούς λόγους μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς
ασφαλιστικούς φορείς» και

Β) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 4251/2014 «Για την ανανέωση της άδειας
διαμονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση με τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις», σας γνωρίζουμε ότι το μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, θα πρέπει να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος. Εν προκειμένω, επειδή ο συντηρών δεν εργάζεται, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα ανανέωσης συντηρούμενου μέλους με ιδιωτική ασφάλιση, ομοίως θα πρέπει να προσκομισθεί και από τον συντηρούντα.

Σχετικά: Ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών