Ιδρυση σχολής προπονητών αθλημάτων γυμναστικής στη Θεσσαλονίκη

Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση ενιαίας Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα: Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστικής, Τραμπολίνου, Ακροβατικής Γυμναστικής, Γυμναστικής για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής Γ’ κατηγορίας, στην Θεσσαλονίκη.(Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ ΔΕΑΕΑ/ ΤΕΑΣΠ/ 353280/ 19730/ 3273/ 2616 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3419/28.09.2017)

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/309986/21757/2972/2226/23-9-2016 (ΦΕΚ 3178/Β /4-10-2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας, για τα αθλήματα: Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, Ακροβατικής Γυμναστικής, Τραμπολίνου, Γυμναστικής για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής», που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ορίζεται στις 31/10/2018. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –


Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/309986/21757/2972/2226 – ΦΕΚ B 3178 – 04.10.2016

Ίδρυση ενιαίας σχολής προπονητών γυμναστικής στα αθλήματα: ρυθμικής γυμναστικής, ενόργανης γυμναστικής, τραμπολίνου, ακροβατικής γυμναστικής, γυμναστικής για όλους και αεροβικής γυμναστικής Γ’ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη