Ηλεκτρονικά η αίτηση εξετάσεων για Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Ηλεκτρονικά η αίτηση εξετάσεων για Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

αλλοδαπών που επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια

 

Αριθμ. 28881 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1535/15.04.2021
Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αλλογενείς αλλοδαποί οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης πρέπει να συμμετάσχουν σε εξεταστική διαδικασία προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) με το οποίο πιστοποιείται η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης των περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Για την απόκτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ανταποκριθεί με επιτυχία σε εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου στην ελληνική γλώσσα επιπέδου ανάλογου του Β1. Επίσης, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε εξέταση γνώσεων στις εξής θεματικές ενότητες:
α) Γεωγραφία, β) Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες συμπεριλαμβάνονται σε Τράπεζα Θεμάτων που συγκροτείται από την προβλεπόμενη Επιστημονική και εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από την τράπεζα αυτή. Η ανωτέρω επιτροπή είναι αρμόδια για την ανανέωση και επιλογή των θεμάτων που συμπεριλαμβάνει η Τράπεζα Θεμάτων. Επίσης, η Επιστημονική Επιτροπή επιλέγει τα θέματα κάθε εξεταστικής περιόδου και είναι αρμόδια για τη τελική διαμόρφωσή τους, καθώς και για την παροχή τυχόν οδηγιών στους διαγωνιζόμενους σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία. Για την εξακρίβωση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας η Τράπεζα Θεμάτων συμπεριλαμβάνει εκατό (100) κείμενα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου, πενήντα (50) θέματα με τις ασκήσεις τους για την κατανόηση προφορικού λόγου, πενήντα (50) θέματα για την παραγωγή προφορικού λόγου.
Για την εξακρίβωση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισμού και τρόπου λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος η Τράπεζα Θεμάτων συμπεριλαμβάνει τριακόσιες (300) ερωτήσεις – θέματα, οι οποίες κατανέμονται ανά θεματική ενότητα, ως ακολούθως: Γεωγραφία εβδομήντα (70) ερωτήσεις, Ιστορία ογδόντα (80) ερωτήσεις, Πολιτισμός εβδομήντα (70) ερωτήσεις, Θεσμοί του Πολιτεύματος ογδόντα (80) ερωτήσεις.
Η Επιστημονική Επιτροπή έχει την επιστημονική ευθύνη και την αρμοδιότητα να παράσχει τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων – θεμάτων που απαρτίζουν την Τράπεζα Θεμάτων των Εξετάσεων για Π.Ε.Γ.Π στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, ώστε αυτές να αναρτηθούν στον ίδιο ιστότοπο με την Τράπεζα Θεμάτων.
Η Τράπεζα Θεμάτων που έχει συγκροτηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών τηρείται ηλεκτρονικά και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας https://exetaseisithageneia.ypes.gr.

 
 

Άρθρο 2
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για την συμμετοχή του στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π) της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδική εφαρμογή που ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα

https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr

η οποία επίσης φιλοξενείται και στο gov.gr, εφόσον πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
β) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου άδειας διαμονής
γ) Έχει καταβάλει το εξέταστρο ύψους 150 ευρώ, εξαιρουμένων όσων έχουν υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης που εκκρεμεί στις υπηρεσίες Ιθαγένειας, οι οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή του εξέταστρου μόνο για την πρώτη φορά συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Για την είσοδο και την εγγραφή του στην ειδική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εισάγει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Με την αίτηση συνυποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται για την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων. Ο υποψήφιος οφείλει να δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση και τηλέφωνο, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά μία πρόσφατη φωτογραφία του για τις ανάγκες του δελτίου εξεταζόμενου που η πλατφόρμα θα δημιουργεί ψηφιακά μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του. Επίσης, οφείλει να δηλώσει και την πόλη σε εξεταστικό κέντρο της οποίας επιθυμεί να διαγωνιστεί και αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που η δήλωση επιθυμίας του αφορά πόλη άλλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, οφείλει να δηλώσει εναλλακτικά ως δεύτερη επιλογή μία από τις προηγούμενες (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) για την περίπτωση που ο αριθμός συμμετεχόντων δεν επαρκεί για τη δημιουργία εξεταστικού κέντρου στην πόλη, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επιλογή του.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε ειδική κατηγορία που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ΚΕΙ, υποβάλλει επιπλέον ηλεκτρονικά ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Πιστοποίηση σωματικής αναπηρίας άνω του 67% που εκδίδεται από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
• Διαπίστωση αδυναμίας συμμετοχής σε γραπτή δοκιμασία που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) που είναι αρμόδια για τη διάγνωση και έκδοση γνωματεύσεων μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας.
• Για τους υποψηφίους που με βάση το νόμο ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία που παραπέμπονται στις προφορικές εξετάσεις (έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος) δεν απαιτείται η υποβολή πρόσθετου δικαιολογητικού.
Σημειώνεται ότι το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην εξεταστική διαδικασία. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).
Η πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών σε ενήλικες διενεργείται από τις ειδικές νοσοκομειακές μονάδες (Κέντρα Ψυχικής Υγείας) που παρατίθενται σε σχετικό πίνακα που συντάσσει η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Οι υποψήφιοι για την εξεταστική διαδικασία που έχουν διαγνωστεί από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) με μαθησιακές δυσκολίες πριν την ενηλικίωσή τους, εφόσον στο περιεχόμενο της σχετικής γνωμάτευσης δεν προσδιορίζεται χρόνος επαναξιολόγησης, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης – γνωμάτευσης των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 51 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησής του ο υποψήφιος αποκτά έναν μοναδικό αριθμό εξεταζόμενου (ΜΑΕ), ο οποίος και αναγράφεται στο δελτίο εξεταζόμενου που εκτυπώνεται από την εφαρμογή και έχει και τη φωτογραφία του προς οριστική επιβεβαίωση της συμμετοχής του στις εξετάσεις. Η εκτύπωση αυτή πρέπει να είναι έγχρωμη.

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων παραμένει ανοικτή για την οριστική υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, έως ένα μήνα πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ειδικότερα για τις εξετάσεις της 16ης Μαΐου 2021 το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής λήγει στις 12 το βράδυ της Κυριακής 18 Απριλίου 2021.

Μετά το τέλος της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, τα αριθμητικά τους στοιχεία γνωστοποιούνται στην Οργανωτική Επιτροπή και στη Διεύθυνση Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να σχεδιαστεί η υλοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας.

Μετά από εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας γίνεται η κατανομή των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης Αριθμ. 28881 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1535/15.04.2021