Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Νέα παράταση της βεβαίωσης μηχανικού

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου. Νέα παράταση της βεβαίωσης μηχανικού

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού

 

Συγκεκριμένα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στη Βουλή (22.12.2021), είχε ανακοινώσει πως με νομοτεχνική βελτίωση σε σχετική τροπολογία που κατατέθηκε, παρατείνεται έως 31.1.2022 η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και βεβαίωσης μηχανικού, αντί της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου.

 

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4876/2021 έχει ως εξής:

Νόμος 4876/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 251/23.12.2021
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 73
Παρατάσεις πολεοδομικών – χωροταξικών προθεσμιών

1. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύτερο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), παρατείνεται από τη λήξη της για ένα (1) έτος.

2. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των ακινήτων της περ. ε’ και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), παρατείνονται από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος.

3. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονι-κής (Σ.Α.) του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β (ΣΥ.ΠΟΘ.Α. Α και Β) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2022.

4. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του νόμου 4495/2017 (Α’ 167), περί εμπράγματων δικαιοπραξιών, η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται έως την 31 Ιανουαρίου 2022. (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου)

 

  

Με διάταξη του νόμου 4843/2021 είχε παραταθεί η ισχύς της βεβαίωσης μηχανικού (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021

 

Η διάταξη

Νόμος 4843/2021 ΦΕΚ Τεύχος A’ 193/20.10.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 76
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος Β΄

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.

Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.»

 

Η προηγούμενη παράταση

Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 118
Παρατάσεις προθεσμιών

9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 4787/ 2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και 31.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου – διηρημένης ιδιοκτησίας