Καταβολή του διατροφικού επιδόµατος για το µήνα Ιανουάριο 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A.
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης
Τηλέφωνο:213-1364734 ,FAX:213-1364813
E-mail:[email protected]

ΑΔΑ:ΒΙΡΤΝ-6ΛΨ
Αθήνα, 04 Φεβρουαρίου 2014
Αριθµ. Πρωτ.: 3063

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 µε συνολικό ποσό 5.536.964,55προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους, για το µήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.