Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στα μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής

Αριθ. 17554 – ΦΕΚ Β 1235 – 15.05.2014

Καταβολή ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες – μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89)
β) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10β του ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕTΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄)
γ) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄)
δ) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, ΦΕΚ 98Α΄).
στ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
2. Την υπ’ αριθ. 1/2014 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και τη με αριθμό: 19022/11-05-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τις οποίες συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4255/2014 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Εκλογή μελών του μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», Ανωτάτη Εφορευτική Επιτροπή, για να επιτελέσει το σχετικό με τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 έργο της.
3. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω επιτροπή συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρος, και δύο (2) Αρεοπαγίτες, μετά δε την διενέργεια των εκλογών θα ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση του γενικού οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών σε ολόκληρη την επικράτεια και στην κατανομή των εδρών στα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00 €).
5. Τη σοβαρότητα και την έκταση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την περαίωση αυτού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και τους δυο Αρεοπαγίτες, οι οποίοι μετέχουν ως μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, για το έργο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και καθορίζουμε αυτή στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €).

2. Η ανωτέρω καθοριζόμενη ειδική αποζημίωση θα καταβληθεί βάσει ονομαστικής κατάστασης των δικαιούχων και βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκλογών, για την εκτέλεση και περαίωση του έργου που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 “Εκλογές” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014.

4. Η εν λόγω ειδική αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ