Ψηφοδέλτια και εκλογικοί φάκελοι για τις ευρωεκλογές 2014

Euro-BallotΑριθμ. 3599 – ΦΕΚ Β 222 – 04.02.2014

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 1 και 3 του Ν. 1180/1981 «Περί εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον) και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 188) σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 70 και 75 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57).
β) Των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (Α΄40).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄98).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την απόχρωση του χαρτιού και τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014 ως ακολούθως:

1. Απόχρωση: Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων είναι λευκής απόχρωσης και των φακέλων μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, είναι απαλής κίτρινης (ivory) απόχρωσης.

Οι φάκελοι φέρουν στην εμπρόσθια πλευρά τους διαγώνια έντυπο γνώρισμα που αποτελείται από πέντε γραμμές βαθιάς κυανής απόχρωσης, από τις οποίες η μεσαία κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

2. Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων καθορίζονται σε 14 x 25 εκατοστά του μέτρου και των φακέλων σε 9,5 x 13 εκατοστά του μέτρου περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ