Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι

Πτυχιούχοι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας
Συγκεκριμένα:

Στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές, δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π. δεν επαρκούν, διορίζονται μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζονται πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. πρωτ.: 27736/12.04.2019) για την αποστολή στοιχείων δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2019

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και τις επαναληπτικές τους της 2ας Ιουνίου 2019.».

Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους , θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν.4604/2019 και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) όπως ισχύουν, στην περίπτωση κατά την οποία εκείνοι που πρωταρχικά διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στις εκλογές, δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π. δεν επαρκούν, διορίζονται μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζονται πτυχιούχοι άλλων σχολών, που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος.

Ο διορισμός γίνεται από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, βάσει ονομαστικών καταστάσεων που συντάσσονται:

α) Από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου, για όσους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους υπηρετούν σε υπηρεσίες Υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι οποίοι επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν.4604/2019, διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.

β) Από τους κ.κ. Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τους μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους των περιφερειών αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν.4604/2019, διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής.
Οι ονομαστικές καταστάσεις πρέπει να συνταχθούν και να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην αρ. 1086/10-4-2019 σχετική εγκύκλιο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr

Προκειμένου να διαβιβαστούν έγκαιρα στον Άρειο Πάγο οι ανωτέρω καταστάσεις, παρακαλούμε να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Εκλογών, Ευαγγελιστρίας 2, ταχυδρομικά και με e-mail στο : [email protected] το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019