Καθορισμός αστικής και αγροτικής περιοχής για τις μελέτες κτηματογράφησης

Αριθμ. 56279 – ΦΕΚ B 3317 – 10.12.2014

Καθορισμός αστικής και αγροτικής περιοχής για τις μελέτες κτηματογράφησης που εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 556/09/17−10−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) (Β 3370).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται ο καθορισμός αστικής και αγροτικής περιοχής για τις μελέτες κτηματογράφησης που εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν με την αριθμ. 556/09/17−10−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) (Β 3370), ως εξής:

Α. Ως αστική περιοχή, για τις ανάγκες της κτηματογράφησης, ορίζεται η περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη δομημένη επιφάνεια ενός οικισμού, καθώς και την πέριξ αυτού περιοχή, στην οποία παρατηρείται τέτοια κατάτμηση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, που υποδηλώνει προοπτική μελλοντικής αστικής ανάπτυξης του οικισμού, έστω και αν σήμερα δεν παρατηρείται συμπαγής αστικός ιστός.
Περιοχές εντός ορίου σχεδίου πόλης και εντός ορίου οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 ή οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, χαρακτηρίζονται ως αστικές περιοχές. Είναι δυνατόν, με απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ, να εξαιρεθούν από τα όρια της  αστικής περιοχής:

α) Περιοχές εντός ορίου οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που εμπίπτουν εντός των ορίων αγροτικής διανομής ή αναδασμού.

β) Περιοχές εντός ορίου οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που εφάπτονται του ορίου του οικισμού, δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά αστικής περιοχής, όπως ανωτέρω ορίζεται, και εκάστη των οποίων καταλαμβάνει έκταση κατ’ ελάχιστον δέκα (10) στρεμμάτων.

Β. Ως αγροτική περιοχή, για τις ανάγκες της κτηματογράφησης, ορίζεται η περιοχή του ΟΤΑ, η οποία βρίσκεται εκτός ορίου αστικής περιοχής όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο Ι.Α. της παρούσας.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τις μελέτες κτηματογράφησης που εκτελούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, όπως αυτές ορίστηκαν με την ανωτέρω υπ’ αριθμ. 556/09/17−10−2012
απόφαση (Β’ 3370).

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οι παράγραφοι 1.10 και 1.11 του Κεφαλαίου 1 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 556/09/17−10−2012 απόφασης (Β’ 3370) καταργούνται.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 556/09/17−10−2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) (Β’ 3370).

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ