Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)

Αριθμ. οικ. 51957/4294 – ΦΕΚ B 2414 – 04.08.2016
Τροποποίηση της αριθμ. 68067/6255/2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των φορέων που δύναται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικών περιοχών της χώρας στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (ΦΕΚ 71 Β’ 2015).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αριθμ. 68067/6255/2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Φορείς που δύνανται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)
1. Οι φορείς που δύνανται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) που διενεργούν περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους οχημάτων, είναι τα λειτουργούντα Δημόσια ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, η Δ/νση ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τα λειτουργούντα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της Χώρας.
Είναι δυνατή η διάθεση Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ) και από κοινοπραξία ΚΤΕΟ, το σύνολο των μελών της οποίας θα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά των φορέων της παρούσης παραγράφου, δηλαδή κάθε μέλος της Κοινοπραξίας να διαθέτει ένα τουλάχιστον λειτουργούν ΚΤΕΟ στην χώρα. Την ευθύνη για την λειτουργία της (ΚΜΤΕΟ), φέρουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
2. Η δραστηριοποίηση της κάθε ΚΜΤΕΟ περιορίζεται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας ή του υποκαταστήματος του λειτουργούντος ΚΤΕΟ, ή εκάστου μέλους της κοινοπραξίας το οποίο τη διαθέτει. Η ανωτέρω δραστηριοποίηση διευρύνεται στα λειτουργούντα ΚΤΕΟ της οικείας Περιφέρειας και αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό στα λειτουργούντα ΚΤΕΟ οποιασδήποτε Περιφέρειας της Χώρας σε περίπτωση που δεν λειτουργεί Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ή λόγω αδυναμίας προμήθειας ΚΜΤΕΟ και στελέχωσης της από τα λειτουργούντα ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι ΚΜΤΕΟ στελεχώνονται από δύο (2) τουλάχιστον τεχνικούς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι διπλωματούχος μηχανικός μέλος TEE, ή πτυχιούχος τεχνολόγος μηχανικός. Οι ανωτέρω είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή για τις κατά περίπτωση κατηγορίες ελεγχόμενων από την ΚΜΤΕΟ οχημάτων, οι οποίοι είναι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας στην οποία εγκαθίσταται η ΚΜΤΕΟ ή μέλη του προσωπικού του Ι.ΚΤΕΟ στο οποίο ανήκει η ΚΜΤΕΟ.
Στην περίπτωση λειτουργίας ΚΜΤΕΟ από κοινοπραξία ΚΤΕΟ, το προσωπικό που κατά τα ανωτέρω την στελεχώνει πρέπει να ανήκει στο προσωπικό οποιουδήποτε ΚΤΕΟ από τα μέλη της κοινοπραξίας.»
3. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξευρέσεως χώρου που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση της ΚΜΤΕΟ:
3.1 Εντός γηπέδων ή οικοπέδων όπου λειτουργούν πρατήρια καυσίμων, εφόσον υφίσταται επαρκής, κατά την έννοια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, χώρος εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ και στάσης – στάθμευσης οχημάτων, πέραν των επιφανειών κυκλοφορίας των εξυπηρετούμενων από το πρατήριο οχημάτων, και πέραν των νησίδων αντλιών και περιγραμμάτων δεξαμενών της εγκατάστασης του πρατηρίου, απαγορευομένης της διέλευσης των προς έλεγχο οχημάτων διαμέσου των επιφανειών στάσης για ανεφοδιασμό των εξυπηρετούμενων από το πρατήριο οχημάτων.
3.2 Εντός περιβάλλοντος χώρου ή χώρου προορισμένου για την στάση ή στάθμευση οχημάτων Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), υπεραγορών και Συνεταιρισμών.
3.3 Εντός υπαίθριων χώρων επαρκών διαστάσεων τους οποίους διαθέτει προς εγκατάσταση της ΚΜΤΕΟ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια ή δημοτική αρχή.
3.4 Σε χώρο εντός λιμένος, εφόσον το επιτρέπει η εκάστοτε αρμόδια προς τούτο λιμενική ή δημοτική αρχή.».
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χώρος εγκατάστασης είναι καλυμμένος με ασφαλτικό τάπητα ή τάπητα από σκυρόδεμα, περιφραγμένος ή κατάλληλα οριοθετημένος ακόμα και με κινητά στοιχεία οριοθέτησης, διαθέτει την κατά περίπτωση αναγκαία κατακόρυφη σήμανση εισόδου – όδευσης – εξόδου και είναι επαρκής, ανάλογα με την κατηγορία των ελεγχόμενων οχημάτων, για την διενέργεια ελιγμών, την στάση – στάθμευση των ελεγχόμενων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις μέγιστες διαστάσεις των ελεγχόμενων οχημάτων όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.
Ο ελάχιστος διαθέσιμος χώρος στάσης – στάθμευσης ανάλογα με την ΚΜΤΕΟ ορίζεται σε :
– για την ΚΜΤΕΟ ΜΟΤΟ χώρος πέντε (5) δικύκλων
– για την ΚΜΤΕΟ ελαφρών οχημάτων χώρος δύο (2) επιβατικών ή ελαφρών φορτηγών
– για την ΚΜΤΕΟ βαρέων και την ΚΜΤΕΟ ελαφρών – βαρέων οχημάτων χώρος ενός (1) 12μετρου οχήματος και ενός επιβατικού ή ελαφρού φορτηγού, εάν στο νησί δεν κυκλοφορεί οδικός συρμός, ειδάλλως χώρος ενός (1) οδικού συρμού.»
γ. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πρόσβαση των οχημάτων στο χώρο εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ
α. Σε περίπτωση που ο χώρος εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ βρίσκεται εντός γηπέδου ή οικοπέδου, στο οποίο λειτουργεί ήδη δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3 του παρόντος, για την λειτουργία των οποίων υφίσταται εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος – έξοδος, η λειτουργία της ΚΜΤΕΟ εξυπηρετείται από τις υφιστάμενες αυτές κυκλοφοριακές συνδέσεις χωρίς να απαιτούνται νέες.
β. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ 1975 Β/10-9-2009) απόφασης, με εξαίρεση την περίπτωση λειτουργίας ΚΜΤΕΟ ελαφρών οχημάτων ή μοτό, επί επαρχιακής οδού, όπου είναι επιτρεπτή η διαμόρφωση εισόδου – εξόδου, εφόσον αυτή εγκριθεί από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία.»
3. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α. Οι περιπτώσεις iii, iv και ν του εδαφίου γ’ της παρ. 2 αντικαθίστανται ως εξής:
iii) Σχέδιο του χώρου εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ με διαστάσεις, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους τυχόν στεγασμένους χώρους, τη θέση εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ με τον εξοπλισμό της, και τους χώρους ελιγμών – στάσης – στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και τη σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο. Εάν η ΚΜΤΕΟ τοποθετείται υπεράνω λάκκου κατόπτευσης, η τοποθέτηση αυτή θα απεικονίζεται σε κατάλληλες όψεις με απεικόνιση και διαστασιολόγηση του λάκκου κατόπτευσης.
«iv) Ονομαστικό κατάλογο ο οποίος κοινοποιείται στην Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρμογών (ΔΑΣΛΕ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ), του ελεγκτικού προσωπικού με τους κωδικούς ελεγκτών που θα επανδρώσει τις ΚΜΤΕΟ ανά τόπο εγκατάστασης αυτής.».
«ν) Υλικό τεκμηρίωσης των διαδικασιών εγκατάστασης και απεγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου της κατηγορίας των οχημάτων που θα ελέγχονται με την ΚΜΤΕΟ, όπως το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της ΚΜΤΕΟ, οπτικό υλικό (φωτογραφίες ή βίντεο), κ.ά., όχι απαραίτητα  από το χώρο εγκατάστασης της ΚΜΤΕΟ.».
β. Τα εδάφια α’ και γ’ της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Εκδίδεται πράξη χορήγησης εξουσιοδότησης προς το Δημόσιο ή το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ ή την Κοινοπραξία ΚΤΕΟ που υπέβαλε τη σχετική αίτηση για τη διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων, στις κατηγορίες οχημάτων που δύνανται να ελεγχθούν με την ΚΜΤΕΟ. Η εξουσιοδότηση είναι πενταετούς διάρκειας και δύναται να ανανεώνεται.»
«γ. Ο εξουσιοδοτούμενος υπό (α) ανωτέρω, φορέας δεσμεύεται για την παραμονή της ΚΜΤΕΟ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπονηθέντος προγράμματος πρόσκλησης οχημάτων.
Στις περιοχές που θα λειτουργήσει ΚΜΤΕΟ η τυχόν εκδοθείσα παράταση προγράμματος πρόσκλησης παύει να ισχύει και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης υποχρεούται για την έκδοση προγράμματος.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Αριθμ. 68067/6255 – ΦΕΚ B 71 – 16.01.2015
Καθορισμός των φορέων που δύναται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικών περιοχών της χώρας στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται για τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (KMTEO):
1. Οι φορείς που δύνανται να τις διαθέτουν.
2. Οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες διενεργούνται με αυτές περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων.
3. Η στελέχωσή τους.
4. Ο τόπος και ο χώρος εγκατάστασής τους.
5. Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις των μονάδων και o εξοπλισμός τους (τεχνικού ελέγχου και λοιπός).
6. Οι μηχανογραφικές απαιτήσεις.
7. Η διαδικασία ενεργοποίησης της ΚΜΤΕΟ και εκπόνησης προγράμματος πρόσκλησης για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων