Λειτουργία φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου (Αριθμ. 2128/83966 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2725/03.08.2017)

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου παραγωγής αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στις φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες λειτουργούν για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, ήτοι ποικιλιών υποκειμένου αμπέλου και εμβολιοληψίας, που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών σύμφωνα με την αριθμ. 396943/9.9.1992 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας (Β ́ 684), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 290779/13.3.1997 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β ́193), ή στους αντίστοιχους Εθνικούς Καταλόγους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας νοούνται ως:
1. «Μητρική φυτεία αμπέλου»: αμπελώνες άρριζων μοσχευμάτων εμβολιάσιμων και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχευμάτων.

2. «Φυτωριακή επιχείρηση μητρικής φυτείας αμπέλου»:
Η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχει μητρική φυτεία αμπέλου και εμπορεύεται το παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό.

3. «Ποικιλία αντιφυλλοξηρικού υποκειμένου αμπέλου»:
Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου και παρέχει το υπόγειο μέρος του φυτού.4. «Ποικιλία εμβολιοληψίας αμπέλου»: Η ποικιλία σταφιδοποιΐας, η οινοποιήσιμη και η επιτραπέζια ποικιλία αμπέλου, οι οποίες καλλιεργούνται για την παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου και παρέχουν το υπέργειο τμήμα του φυτού.

5. «Ποικιλία σταφιδοποιΐας»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή ξηρής σταφίδας.

6. «Οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται για την παραγωγή οίνων.

7. «Επιτραπέζια ποικιλία αμπέλου»: Η ποικιλία αμπέλου, η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή σταφυλιών τα οποία προορίζονται για νωπή κατανάλωση.

Το κείμενο της ΚΥΑ Αριθμ. 2128/83966 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2725/03.08.2017