Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στη Λάρισα

Αριθμ. οικ. 967 – ΦΕΚ Β 2835 – 07.11.2013

Καθορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/08.08.2013) σχετικά με τον ορισμό των περιοχών, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του ίδιου Νόμου.
4. Την υπ’ αριθμ. 1/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΦΕΚ 3/τ.Β΄/05.01.2011) «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας».
5. Τις απόψεις των εκπροσώπων των Δήμων Λάρισας, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Φαρσάλων και των επαγγελματικών φορέων (επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι, εργατικό κέντρο, σύλλογος εμποροϋπαλλήλων, επιθεώρηση εργασίας) της Π.Ε. Λάρισας, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 10.10.2013 καθώς και τα κατατεθέντα πρακτικά – έγγραφα, από τα οποία σαφώς προκύπτει ότι προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα να κάνουν χρήση του δικαιώματος λειτουργίας των καταστημάτων τους την Κυριακή μόνο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στις περιοχές που εκτείνονται στην παραλιακή ζώνη Π.Ε. Λάρισας, ήτοι από τον Δήμο Αγιάς μέχρι και τον Δήμο Τεμπών, λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης.
6. Το υπ’ αριθμ. 185/11.10.2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου, στο οποίο προτείνεται στην πόλη του Τυρνάβου η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή της Αποκριάς, για το λόγο ότι πραγματοποιούνται καρναβαλικές εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας με συνέπεια την προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών.
7. Επειδή οι προαναφερόμενες περιοχές προκαλούν το ενδιαφέρον των περιηγητών, λόγω φυσικού κάλλους, εορτών, πανηγύρεων, θερινών διαμονών και με δεδομένο ότι δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετούνται και επειδή ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013

α) τις περιοχές που εκτείνονται στην παραλιακή ζώνη Π.Ε. Λάρισας, ήτοι Ρακοπόταμος, Πολυδένδρι, Αγιόκαμπος, Κάτω Σωτηρίτσα, Βελίκα, Παλιούρια, Κουτσουπιά, Κόκκινο Νερό, Στόμιο, Ομόλιο, Αλεξανδρινή – Στρίντζος, Κουλούρα, Αιγάνη, Καστρί Λουτρό, Μεσάγγαλα, όλες τις Κυριακές του χρόνου, και

β) την πόλη του Τυρνάβου μόνο για την Κυριακή της Αποκριάς,

υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ. μ.)

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise)

γ) να μη λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας κατάστημα ενός καταστήματος (shops-in-a-shop) και νη μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Β. Το πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994, καθορίζεται από ώρα 11.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.

Γ. Για το απασχολούμενο προσωπικό, θα ισχύσουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990.

Δ. Η ισχύς της απόφασης αυτής λήγει 31.12.2014.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 29 Οκτωβρίου 2013
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ