Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Ανατολική Αττική

Αριθ. οικ. 215725/989 – ΦΕΚ Β 2844 – 08.11.2013

Ορισμός περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πέραν των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/7-06-2010 (ΦΕΚ 87/07/06/2010 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Απ. 44403/4-11-2011 (ΦΕΚ 2494 Β 72011) και ισχύει.
3. Το Ν. 4177/08-08-2013 (ΦΕΚ 173/08-08-2013 Α΄) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 15 και 16 αυτού.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει και του άρθρου 14 του Ν. 2194/1994.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4177/
2013, ορίζονται με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, πέραν των επτά καθοριζομένων από το Νόμο Κυριακών, εξαιρουμένων των καταστημάτων που σαφώς ορίζονται στον ανωτέρω
νόμο.
6. Τις τοπικές ιδιαιτερότητες των περιοχών χωρικής αρμοδιότητάς μας όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη διαβούλευση που προηγήθηκε με τους τοπικούς φορείς και στα έγγραφα που περιήλθαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το θέμα σε συνάρτηση του καθεστώτος λειτουργίας των καταστημάτων, που επικρατεί σήμερα στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής.
7 Το γεγονός ότι:

Α) οι περιοχές του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής (και ήδη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής), του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της πρώην Κοινότητας Αναβύσσου (και ήδη Δημοτική Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού), του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, του πρώην Δήμου Καλάμου (και ήδη Δημοτικής Ενότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού), των πρώην Δήμων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης (και ήδη Δημοτικών Ενοτήτων Μαραθώνος και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα), καθώς και η περιοχή Λαγονησίου της πρώην Κοιν. Καλυβίων Αττικής και ήδη Δήμου Σαρωνικού έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι με τα Προεδρικά Διατάγματα 899/1976 και 664/1977 (ΦΕΚ 329 Α/1976 και ΦΕΚ 222 Α/1977 αντίστοιχα).

Β) οι υπόλοιπες παράκτιες Δημοτικές Κοινότητες χωρικής αρμοδιότητας Ανατολικής Αττικής παρουσιάζουν αυξημένη τουριστική κίνηση και επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και όλες τις άλλες Κυριακές πέραν των επτά εκ του νόμου καθοριζομένων στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 7 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης, υπό τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παρ. 2 περιπτώσεις α”, β” και γ” του αρθρ. 16 του Ν. 4177/2013.

Το πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται από την παρ. 3 του αρθ 16 του ιδίου Νόμου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 4177/2013.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 5 Νοεμβρίου 2013
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ