Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στις Κυκλάδες

Αριθμ. οικ 4751 – ΦΕΚ Β 2845 – 08.11.2013

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 234 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/22-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4177/08-08-2013 (ΦΕΚ 173/08-08-2013). «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/31-07-1990Α). «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/16-03-1994Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/06-07-1994Α) «Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3377/19-08-2005 (ΦΕΚ 202/Α). «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»
7. Το υπ’ αριθ. οικ 3786/05-09-2013 του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων με το οποίο ζητούνται από τους αρμόδιους φορείς οι απόψεις τους για την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
8. Τα έγγραφα αριθ. 166/2013/11-09-2013 του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου Αντιπάρου, το αριθ. 3552/24-09-2013 του Δήμου Αντιπάρου, το αριθ. 161 και 175/16-09-2013 του Εμποροεπαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, το αριθ. 8/20-09-2013 του Συλλόγου Επαγγελματιών και Εμπόρων της Σίφνου, το αριθ. 3924 και 3931/18-09-2013 του Εμπορικού Συλλόγου Σύρου, το αριθ. 755/24-09-2013 του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου, το από 13-09-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Μυκόνου, τα αριθ. 110 και 66/2013/20-09-2013 έγγραφο του Συνδέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου, το αριθ. 5081/17-09-2013 έγγραφο του Δήμου Κέας. Το από 11/09/2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Ίου, τα αριθ. 32/33/05-09-2013 έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου Θήρας, το αριθ. 13625/16-09-2013 έγγραφο του Δήμου Θήρας.
9. Τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες διατυπώθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 07/09/2013 στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.
10. Το αριθ. 61/23-09-2013 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού κέντρου Κυκλάδων.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προύπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων, τις υπόλοιπες Κυριακές πλην τις ρητά οριζόμενες στο Ν. 4177/2013 ως ακολούθως:

Για τα Νησιά Σύρο, Νάξο, Άνδρο, Σίκινο, Αμοργό, Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10 καθώς και την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου πριν την Πρωτοχρονιά.

Για τα Νησιά Πάρο και Αντίπαρο την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων και των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών – κρασιών – αναψυκτικών (κάβες), τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10 και των εμπορικών και τουριστικών καταστημάτων για το διάστημα από 16/03 έως 14/10.

Για τα Νησιά Μύκονο, Θήρα, Κέα, Σέριφο, Ανάφη, Κύθνο και Θηρασιά την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Για τα Νησιά Μήλο και Κίμωλο την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές για το διάστημα από 15/06 έως 15/09.

Για το Νησί της Ίου την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου εκτός από τα καταστήματα οικιακών και ηλεκτρικών ειδών τα οποία θα μπορούν προαιρετικά να λειτουργούν τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10.

Για το Νησί της Σίφνου την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές για το διάστημα από 01/04 έως 31/10.

Για το Νησί της Τήνου την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές για το διάστημα από 22/03 έως 31/10 καθώς και την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου πριν την Πρωτοχρονιά.

Για το Νησί της Φολεγάνδρου την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές μόνο κατά την θερινή περίοδο Μάρτιο με Οκτώβριο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραπάνω είναι:
«α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise).

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (“shops-in-a-shop”) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (“outlet”), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.»

Επισημαίνουμε ακόμα ότι, για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/1990 και δεν θα θίγονται τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων.

Κάθε άλλη απόφασή μας επί του θέματος παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ