Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχές του δήμου Σαρωνικού

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου, λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις «ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ» του Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής (Αριθμ. 11929 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3419/28.09.2017)

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και στις 8.8.2020 σε ολόκληρη την καμένη έκταση, μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, συνολικού εμβαδού «9.894 στρ.» εννέα χιλιάδων και οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων στρεμμάτων στις θέσεις «ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ» του Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής, όπως η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή, υπό τα στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, …, 57, 58. 1) και εμφαίνεται στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ

– – –


Μερική ανάκληση της αρ. 2938/14-8-2012 απόφασης απαγόρευσης θήρας στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, του Αγ. Κωνσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής. (Αριθμ. 3190 – ΦΕΚ Β 2249 – 18.08.2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Την μερική ανάκληση της απαγόρευσης της θήρας που επιβλήθηκε για τρία (3) έτη με την υπ’ αριθμ. 2938/14-08-2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην παρακάτω έκταση υπό τα στοιχεία [1, 2, 3,4,…37, 38, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 66, 67, 68, 69,…90, 1] εμβαδού Ε= 34.885,00 στρ., τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ογδόντα πέντε στρεμμάτων, όπως αυτή εμφαίνεται στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 και στον ανάλογο ορθοφωτοχάρτη έτους 2007 και με την εξής οριοθέτηση:

«Τα όρια της προς ανάκληση της απαγόρευσης της θήρας έκτασης άρχονται από την διασταύρωση της οδού Λεγραινών προς «ΜΕΤΟΧΙ» και ακολουθούν τον κεντρικό ασφαλτόδρομο του Μετοχίου, κατόπιν ακολουθούν την κορυφογραμμή προς «ΣΥΝΤΕΡΙΝΕΣ» βορείως μέχρι που συναντούν στο διάσελο μεγάλη οικία επί της Λεωφόρου Λαυρίου (κεντρική άσφαλτος Αγίου Κωνσταντίνου – Π. Φώκαιας), την οποία στρεφόμενα δυτικά ακολουθούν μέχρι τον οικισμό ΑΤΕ στην Π. Φώκαια. Από τον οικισμό της Π. Φώκαιας τα όρια της προς ανάκληση έκτασης ακολουθούν προς νότο την κεντρική αμαξητή οδό (οδός ΒΡΥΟΥΛΩΝ) και περιφερειακή οδό μέχρι που συναντούν την ακτογραμμή, η οποία αποτελεί το νότιο και δυτικό εν μέρει όριο της ανάκλησης. Νοτίως όριο αποτελεί η θάλασσα και ανατολικώς κεντρική δασική οδός από τα Λεγραινά προς «ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ», μέχρι το σημείο που τα όρια συναντούν δασική οδό κάτω από τις τεχνητές αναδασώσεις νοτίως του Αγίου Κωνσταντίνου, την οποία ακολουθούν μέχρι που συναντούν τη διασταύρωση της Λεωφόρου Λεγραινών προς «ΜΕΤΟΧΙ». Η έκταση αυτή συνορεύει:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτοδασικός δρόμος από τεχνητές αναδασώσεις Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Λεγραινά και ακτογραμμή λόφου Αγίας Μαρίνας.
ΔΥΤΙΚΑ: Από ΑΤΕ, οδός Βρυούλων Π. Φώκαιας και ακτογραμμή από τις θέσεις «Ασφακερή» μέχρι «Κασιδιάρα»
ΒΟΡΕΙΑ: Λεωφόρος Λαυρίου (άσφαλτος) και αγροτοδασική οδός
ΝΟΤΙΑ: Ακτογραμμή από «Άσπρο Λιθάρι» έως «Κασιδιάρα»

Για την υπόλοιπη έκταση υπό τα στοιχεία [38, 39, 40, 41, ..63, 64, 65, 66, 105, 104, 103 ,…91, 38] (με μπλε διαγράμμιση) εμβαδού Ε= 10.696,00 στρ. δέκα χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα έξι στρεμμάτων παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 2938/14-8-2012 απόφασή μας και η υπ’ αριθμ. 2661/16-8-2012 ΔΑΔ του Δασαρχείου Λαυρίου

Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ούτε ανατρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.

Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την τροποποίηση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως