Ναυτικοί κρουαζιερόπλοιων. Υποχρεωτικά 2 τεστ κορονοϊού την εβδομάδα

Ναυτικοί κρουαζιερόπλοιων. Υποχρεωτικά 2 τεστ κορονοϊού την εβδομάδα

με συνέπειες την μη παροχή εργασίας και περικοπή αποδοχών

 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47197 –  ΦΕΚ Τεύχος B’ 3355/26.07.2021
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια πλοία που εκτελούν πλόες από και προς ελληνικό λιμένα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό, μέλη πληρώματος επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα.

Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τους ναυτικούς του άρθρου 1, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο και πραγματοποιείται με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, μία (1) με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Δευτέρας εκάστης εβδομάδας και μία (1) με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest), εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών προ Πέμπτης εκάστης εβδομάδας.

3. Τα στοιχεία των υπόχρεων στην ανωτέρω διαδικασία ναυτικών και λοιπού προσωπικού καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οι ναυτικοί που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

5. Σε περίπτωση μη επίδειξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού στα αρμόδια όργανα, οι ναυτικοί υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, είτε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) είτε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

6. Τα ανωτέρω στοιχεία των ναυτικών υποβάλλονται με μέριμνα του Πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου στην Λιμενική Αρχή που πρόκειται να καταπλεύσει το πλοίο έξι (6) ώρες προ κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωσή τους για την εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για Έλληνες ναυτικούς

1. Για τους Έλληνες ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία του άρθρου 1 και είναι ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ):

α) Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), η διαδικασία ταυτοποίησης και προσδιορισμού των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου, η δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45222/18.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 3130).

β) Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests, όπου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) των Ελλήνων ναυτικών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή του συγκεκριμένου πλοίου, καθώς και στις Λιμενικές Αρχές της χώρας. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δικαιούται να λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμφωνα με την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Εναλλακτικά, για τους Έλληνες ναυτικούς της παρ. 1, δύναται να χορηγηθεί και η δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/ εφοπλιστή/διαχειριστή.

 
 

Άρθρο 4
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ναυτικό στο πλοίο, εφόσον αυτός/ή είτε α) δεν έχει προβεί σε διενέργεια και δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test), είτε β) έχει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3, ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης.

3. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/δια-χειριστής υποχρεούται: α) να ενημερώνει τους ναυτικούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις της παρούσης, και β) να διατηρεί τις αποδείξεις πληρωμής των διαγνωστικών ελέγχων που διατίθενται από τον ίδιο στους ναυτικούς του πλοίου του και να τις θέτει στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, όταν ζητηθούν.

4. Οι Λιμενικές Αρχές είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώσεων ως εξής:

α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό που δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,

γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

5. Τα επιβαλλόμενα, ως άνω, πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά: Υποχρεωτικά για τους ναυτικούς 2 τεστ κορονοϊού την εβδομάδα