Νόμος 4540/2018. Υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Νόμος 4540/2018. Υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασίαΝόμος 4540/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 91/22.05.2018
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των  αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία».
Άρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 3
Συμπληρωματικοίορισμοί
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 5
Ενημέρωση
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 6
Επίσημα έγγραφα
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 7
Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 8
Κράτηση και εγγυήσεις για κρατούμενους αιτούντες
(άρθρα 8 και 9 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 9
Συνθήκες κράτησης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 10
Κράτηση ευάλωτων ατόμων και αιτούντων με ειδικές ανάγκες υποδοχής
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 11
Οικογένειες
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 12
Ιατρικές εξετάσεις
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 13
Εκπαίδευση των ανηλίκων
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 14
Η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους ανήλικους αλλά μπορεί να αφορά και ενήλικες αιτούντες υπό την προϋπόθεση ότι διαμένουν νομίμως στη χώρα.
Άρθρο 15
Απασχόληση
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 16
Επαγγελματική Κατάρτιση
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 17
Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 19
Περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 20
Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων
(άρθρα 21 και 22 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 21
Ανήλικοι
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 22
Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισμένοι ανήλικοι
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Άρθρο 23
Θύματα βασανιστηρίων και βίας
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Άρθρο 24
Προσφυγές
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

ΜΕΡΟΣ Β
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 (Α’ 80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ TPITΩN XΩPΩN ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 25
Σκοπός
Άρθρο 26
Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 (Α’80)
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
Άρθρο 27
Προσθήκη Τμήματος 2′ στο Μέρος Δεύτερο του ν. 4251/2014 (Α’80)ΜΕΡΟΣ Γ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α’ 51)
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 3068/2002 (Α’ 274) και του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.

ΜΕΡΟΣ Δ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α’ 51)
Άρθρο 31
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
Άρθρο 32
Τροποποίηση του π.δ. 106/2007 (Α’ 135)
Άρθρο 33
Οι περιορισμοί της παρ. 14 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 δεν έχουν ισχύ στις περιπτώσεις που υπάλληλος επιθυμεί να μεταταχθεί σε υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις του ν. 4375/2016 λόγω έκδοσης Οργανισμού Μεταναστευτικής Πολιτικής
1. Το στοιχείο γ’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 καταργείται.
2. Το στοιχείο στ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης που ασκεί τις αρμοδιότητες της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α’ 149).».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α’ 146) που συνιστάται με το άρθρο 8 του παρόντος.».
4. Τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4375/2016 καταργούνται.
5. Η παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 καταργείται.

Άρθρο 35
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α’ 149)
Άρθρο 36
Ζημίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν καταγραφεί και αποτιμηθεί
Άρθρο 37
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (Α’ 25)
Άρθρο 38
Τροποποίηση του π.δ. 141/2017 («Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» Α’ 180)
Άρθρο 39
Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α’ 74)

Άρθρο 40
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων του άρθρου 22 και των παραγράφων 1 έως 7, 9 έως 14 και 18 έως 20 του άρθρου 31 και του άρθρου 32, οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Το κείμενο του νόμου 4540/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 91/22.05.2018