Νόμος 4573/2018. Κανόνες διεξαγωγής για τις Ευρωεκλογές 2019

Νόμος 4573/2018. Κανόνες διεξαγωγής για τις Ευρωεκλογές 2019

Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία

Δυνατότητα για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι’ αλληλογραφίας, αλλά και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσαΝόμος 4573/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 189/12.11.2018
Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου [κυρώθηκε με το ν. 945/1979 (Α΄ 170)], της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

(Νομοθετικές Πράξεις)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Ιουλίου 2018
για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με άμεση και καθολική ψηφοφορία,
που προσαρτάται στην απόφαση
76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ
της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 223 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία () («εκλογική πράξη»), που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ () τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1978 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ ().

(2) Στην εκλογική πράξη πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις.

(3) Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο υποχρεούται να θεσπίζει τις διατάξεις που απαιτούνται για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία.

(4) Η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι σημαντικές για την αύξηση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και την εξασφάλιση σημαντικού ποσοστού συμμετοχής στις εκλογές και είναι επιθυμητό να ενημερώνονται οι πολίτες της Ένωσης αρκετά πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους υποψηφίους των εν λόγω εκλογών και σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών πολιτικών κομμάτων με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

(5) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέπουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι’ αλληλογραφίας και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ιδίως την αξιοπιστία του αποτελέσματος, τον μυστικό χαρακτήρα της ψηφοφορίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.

(6) Οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της, ιδίως μέσω της ψήφου ή της υποψηφιότητας στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(7) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στους πολίτες τους που διαμένουν σε τρίτες χώρες να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(8) Η εκλογική πράξη θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1
Η εκλογική πράξη τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1
1. Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης με αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σύστημα προτιμησιακής ψήφου σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζουν.

3. Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.»,

 

2) το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κατώτατο όριο για την κατανομή εδρών. Αυτό το κατώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό επίπεδο, το 5 % των εκπεφρασμένων ψήφων.

2. Τα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιείται το σύστημα ψηφοδελτίων συνδυασμών καθορίζουν κατώτατο όριο για τη συμμετοχή στην κατανομή των εδρών για εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνουν περισσότερες από 35 έδρες. Το όριο αυτό δεν είναι κατώτερο του 2 % και δεν υπερβαίνει το 5 % των έγκυρων ψήφων στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών ενιαίας εκλογικής περιφέρειας.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 2 εγκαίρως πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες θα ακολουθήσουν τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου (*).

3) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 3α

Όταν οι εθνικές διατάξεις ορίζουν προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εν λόγω ημερομηνία είναι τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, για τη διεξαγωγή των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 3β

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να αναγράφεται στα ψηφοδέλτια το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέεται το εθνικό πολιτικό κόμμα ή συγκεκριμένος υποψήφιος ή να απεικονίζεται σε αυτά ο σχετικός λογότυπος.»,

4) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι’ αλληλογραφίας, αλλά και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, θεσπίζουν μέτρα επαρκή ώστε να διασφαλίζονται ιδίως η αξιοπιστία του αποτελέσματος, ο μυστικός χαρακτήρας της ψηφοφορίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.»,

5) το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διπλή ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.»,

6) παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 9α

Σύμφωνα με τις εθνικές εκλογικές διαδικασίες τους, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στους πολίτες τους που διαμένουν σε τρίτες χώρες να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 9β

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή επαφής η οποία είναι αρμόδια για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ψηφοφόρους και τους υποψηφίους με τις ομόλογες αρχές των άλλων κρατών μελών.

2. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την εγγραφή των ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους και την υποβολή υποψηφιοτήτων, η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αρχίζει να διαβιβάζει στις εν λόγω ομόλογες αρχές, έξι εβδομάδες το αργότερο πριν από την πρώτη ημέρα της εκλογικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τα δεδομένα που αναφέρονται στην οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου (*) σχετικά με τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.

Άρθρο 2

1. Η παρούσα απόφαση υπόκειται στην έγκριση των κρατών μελών σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προς τον σκοπό αυτόν διαδικασιών τους.

2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την παραλαβή της τελευταίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (1).
Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. LΦGER

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της απόφασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 αυτής.