Νόμος 4873/2021 Προστασία του εθελοντισμού, Κοινωνία των Πολιτών

Νόμος 4873/2021 Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών

Νόμος 4873/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 248/16.12.2021
Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄:
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.ΚΟΙ.Π. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π. – ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 5 Σύσταση και αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ο.Κοι.Π. και Κοινωφελών Φορέων
Άρθρο 6 Διαδικασία αρχικής καταχώρησης στη Δημόσια Βάση Δεδομένων Ο.Κοι.Π.
Άρθρο 7 Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. – Προϋποθέσεις εγγραφής
Άρθρο 8 Διαδικασία αρχικής εγγραφής, μεταβολής και ανανέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.
Άρθρο 9 Λειτουργία και δημοσιότητα των βάσεων δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:
ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 10 Χρηματοδότηση κοινωφελών φορέων
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις των Ο.Κοι.Π.
Άρθρο 12 Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 13 Εθελοντική απασχόληση
Άρθρο 14 Υποχρεώσεις φορέων παροχής εθελοντικής απασχόλησης
Άρθρο 15 Παροχή υπηρεσιών σε φορείς εθελοντικής απασχόλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:
ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 16 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.ΚΟΙ.Π.
Άρθρο 17 Δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 4172/2013
Άρθρο 18 Μη υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος για τον παραχωρούντα ακίνητα σε κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π. – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013
Άρθρο 19 Έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ΄ του άρθρου 45 – Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
Άρθρο 20 Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. – Προσθήκη περ. ι΄ στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 21 Χρηματικές δωρεές προς μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 89 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 22 Απαλλαγές από τον ΦΠΑ στο εσωτερικό της Χώρας – Αντικατάσταση της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 23 Απαλλαγή των εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π. από τον ειδικό φόρο ακινήτων – Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
Άρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ειδικής χρήσης κοινωφελών ιδρυμάτων και εγγεγραμμένων Ο.Κοι.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄:
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 26 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 27 Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Β΄:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)
Άρθρο 29 Προσβολή αποφάσεων πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3528/2007
Άρθρο 30 Απαρτία τμημάτων δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 3528/2007 – Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007
Άρθρο 31 Κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 32 Ρύθμιση ζητημάτων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – Τροποποίηση των παρ. 4, 5, 7 του άρθρου 87 και των παρ. 3 και 13 του άρθρου 89 του ν. 3584/2007
Άρθρο 33 Δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021
Άρθρο 34 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014
Άρθρο 35 Διαφύλαξη στελέχωσης Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 44 του ν. 4674/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 36 Κατάργηση μίας εκ των προϋποθέσεων πολιτογράφησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5Α Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 37 Δικαιολογητικά πολιτογράφησης και διακρίβωση τεκμηρίων – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Άρθρο 38 Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης – αντικατάσταση των παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 7 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)
Άρθρο 39 Απόρριψη αιτήσεων πολιτογράφησης λόγω μη ανταπόκρισης των αιτούντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Άρθρο 40 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Άρθρο 41 Δάνεια των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 42 Δαπάνες δήμων
Άρθρο 43 Ρυθμίσεις σχετικά με επιβληθέντα πρόστιμα σε δήμους
Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για χρονοεπιδόματα δικηγόρων με έμμισθη εντολή στα νομικά πρόσωπα της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 4354/2015
Άρθρο 45 Καθορισμός ανωτάτου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010
Άρθρο 46 Κατανομή περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και Συνδέσμων με διαδημοτικό χαρακτήρα διασπασθέντων δήμων
Άρθρο 47 Λειτουργία κεντρικών υπηρεσιών των δήμων στην ιστορική τους έδρα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 48 Εκπροσώπηση των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 49 Ταφή χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου σε εξαιρετικές περιπτώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 344/1976
Άρθρο 50 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
Άρθρο 51 Ρυθμίσεις για τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 3852/2010
Άρθρο 52 Ρυθμίσεις για το Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης – Τροποποίηση του άρθρου 179 του ν. 3852/2010
Άρθρο 53 Αυτοδίκαιη περιέλευση της διαδημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ.-ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.)» σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Άρθρο 54 Εκλογή δημοτικών αρχών στις Δημοτικές Κοινότητες Κομάνου και Μαυροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄:
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55 Λύση αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 238 του ν. 4610/2019
Άρθρο 56 Κάλυψη αναγκών της εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου» (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.) και «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων» (ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.)
Άρθρο 57 Προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή διδάκτρων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Άρθρο 58 Επανακαθορισμός προθεσμίας ολοκλήρωσης μετατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021
Άρθρο 59 Δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας από φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4830/2021
Άρθρο 60 Δυνατότητα παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων
Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και τη θητεία των αιρετών οργάνων – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021
Άρθρο 62 Προσωπικό αναπτυξιακών οργανισμών Ο.Τ.Α. – Προσθήκη περ. ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020
Άρθρο 63 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπηρεσιακών γραμματέων – Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4795/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 65 Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών του άρθρου 11 του ν. 4760/2020 – Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4760/2020
Άρθρο 66 Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Άρθρο 67 Εκπαίδευση του προσωπικού της Κατηγορίας 1 του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) από την Ελληνική Αστυνομία στον οπλισμό, τα πυρομαχικά και τον λοιπό εξοπλισμό που τους παρέχεται από αυτήν – Προσθήκη εδαφίων τετάρτου και πέμπτου στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020
Άρθρο 68 Τακτοποίηση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 69 Εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 70 Εκκαθάριση, τακτοποίηση, ενταλματοποίηση δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 71 Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και έγκριση ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 72 Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982
Άρθρο 73 Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994
Άρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)

ΜΕΡΟΣ Δ΄:

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4873/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 248/16.12.2021
Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις