Νόμος 4887/2022 Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Νόμος 4887/2022 Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

 

Νόμος 4887/2022ΦΕΚ Τεύχος A’ 16/04.02.2022
Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Γενικές αρχές για τις κρατικές ενισχύσεις – Ενωσιακό δίκαιο
Άρθρο 4 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 5 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 6 Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 7 Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 8 Μη επιλέξιμες δαπάνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 9 Είδη ενισχύσεων
Άρθρο 10 Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα
Άρθρο 11 Εντάσεις και ύψη εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Άρθρο 12 Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 13 Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων
Άρθρο 14 Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 15 Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 16 Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 17 Υποβολή αίτησης
Άρθρο 18 Περιεχόμενο αξιολόγησης
Άρθρο 19 Όργανα και διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 20 Αποφάσεις ένταξης σε καθεστώτα ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 21 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 22 Τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 23 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Άρθρο 24 Περιεχόμενο και καταβολή ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 25 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων
Άρθρο 26 Παρακολούθηση τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων
Άρθρο 27 Παράβολα
Άρθρο 28 Ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής – Κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 29 Καθορισμός ποσών ενισχύσεων στα επιμέρους καθεστώτα
Άρθρο 30 Προκήρυξη καθεστώτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 31 Σκοπός
Άρθρο 32 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 33 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 34 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 35 Δικαιούχοι
Άρθρο 36 Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 37 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 38 Σκοπός
Άρθρο 39 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 40 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 41 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 42 Δικαιούχοι
Άρθρο 43 Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 44 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Άρθρο 45 Σκοπός
Άρθρο 46 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 47 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 48 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων Άρθρο 49 Δικαιούχοι
Άρθρο 50 Διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άρθρο 51 Σκοπός
Άρθρο 52 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 53 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 54 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 55 Δικαιούχοι
Άρθρο 56 Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 57 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άρθρο 58 Σκοπός
Άρθρο 59 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 60 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 61 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 62 Δικαιούχοι
Άρθρο 63 Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 64 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Άρθρο 65 Σκοπός
Άρθρο 66 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 67 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 68 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 69 Δικαιούχοι
Άρθρο 70 Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 71 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Άρθρο 72 Σκοπός
Άρθρο 73 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 74 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 75 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 76 Δικαιούχοι
Άρθρο 77 Διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Άρθρο 78 Σκοπός
Άρθρο 79 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 80 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 81 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 82 Δικαιούχοι
Άρθρο 83 Διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 84 Σκοπός
Άρθρο 85 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 86 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 87 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 88 Δικαιούχοι
Άρθρο 89 Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 90 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 91 Σκοπός
Άρθρο 92 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 93 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 94 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 95 Δικαιούχοι
Άρθρο 96 Διαδικασία αξιολόγησης Άρθρο 97 Εξουσιοδότηση προς καθορισμό ειδικού πλαισίου καθεστώτος

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 98 Σκοπός
Άρθρο 99 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 100 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 101 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 102 Διαδικασία ταχείας αδειοδότησης
Άρθρο 103 Δικαιούχοι
Άρθρο 104 Διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 105 Σκοπός
Άρθρο 106 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 107 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 108 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 109 Δικαιούχοι
Άρθρο 110 Διαδικασία αξιολόγησης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο
Άρθρο 111 Σκοπός
Άρθρο 112 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Άρθρο 113 Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 114 Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων
Άρθρο 115 Δικαιούχοι
Άρθρο 116 Διαδικασία αξιολόγησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 117 Μητρώα Αξιολογητών Επενδυτικών Σχεδίων
Άρθρο 118 Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
Άρθρο 119 Επιτροπή Ενστάσεων
Άρθρο 120 Όργανα ελέγχου επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 121 Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
Άρθρο 122 Γνωμοδοτική Επιτροπή
Άρθρο 123 Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής
Άρθρο 124 Αποζημιώσεις μελών Επιτροπών
Άρθρο 125 Υποχρέωση μελών επιτροπών υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 126 Θέματα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν)
Άρθρο 127 Όροι δημοσιότητας
Άρθρο 128 Αξιολόγηση συνεπειών ενισχύσεων

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
Άρθρο 129 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 130 Μεταβατικές διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 131 Επέκταση χρηματοδοτικής μίσθωσης στους ιδιώτες – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1 ν. 1665/1986
Άρθρο 132 Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 20 ν. 4354/2015
Άρθρο 133 Λειτουργία γενικών αποθηκών του ν.δ. 3077/1954
Άρθρο 134 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές υπαίθριου εμπορίου – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4849/2021
Άρθρο 135 Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 ν. 4809/2021
Άρθρο 136 Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4872/2021 Άρθρο 137 Επικούρηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4872/2021
Άρθρο 138 Ειδική ρύθμιση για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4864/2021
Άρθρο 139 Ορισμός των «Συμβάσεων» του ν. 4799/ 2021 – Τροποποίηση της περ. β΄ του άρθρου 126 του ν. 4799/2021
Άρθρο 140 Έγκριση της υλοποίησης των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας μέσω ΣΔΙΤ – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4799/2021
Άρθρο 141 Συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.)
Άρθρο 142 Ιδία συμμετοχή φορέων επενδυτικών σχεδίων με μορφή ατομικών επιχειρήσεων
Άρθρο 143 Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς, νομικούς, επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους για την υλοποίηση της ανάπτυξης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.».
Άρθρο 144 Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση άρθρου 33 του ν. 4712/2020
Άρθρο 145 Θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 146 Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Άρθρο 147 Δωρεές Ελλήνων εγκατεστημένων στην αλλοδαπή

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 148 «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ»
Άρθρο 149 Είδη παραβάσεων από τα ιδιωτικά σχολεία Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/ 1977 (Α΄ 244)
Άρθρο 150 Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4777/2021
Άρθρο 151 Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης – Τροποποίηση άρθρου 130 ν. 4763/2020
Άρθρο 152 Ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 και παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4653/2020
Άρθρο 153 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 154 Παραρτήματα Α΄ και Β΄
Άρθρο 155 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

Νόμος 4887/2022ΦΕΚ Τεύχος A’ 16/04.02.2022
Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.