Νόμος 5005/2022 για έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο

Νόμος 5005/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 236/21.12.2022
Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 4 Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (M.E.T.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής
Άρθρο 5 Πιστοποίηση εγγραφής – Καταχώριση – Αριθμός Μ.Ε.Τ.
Άρθρο 6 Διαλειτουργικότητα Μ.Ε.Τ.
Άρθρο 7 Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.
Άρθρο 8 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ.
Άρθρο 9 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.H.T.)
Άρθρο 10 Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) – Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής
Άρθρο 11 Πιστοποίηση εγγραφής – Καταχώριση – Αριθμός Μ.Η.Τ.
Άρθρο 12 Διαλειτουργικότητα Μ.Η.Τ.
Άρθρο 13 Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ.
Άρθρο 14 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Η.Τ.
Άρθρο 15 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Η.Τ.
Άρθρο 16 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 17 Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου
Άρθρο 18 Κριτήρια διενέργειας επιτόπιου ελέγχου
Άρθρο 19 Επιτόπιος έλεγχος των εγγεγραμμένων στα Μητρώα επιχειρήσεων
Άρθρο 20 Διασταυρωτικός έλεγχος
Άρθρο 21 Αδυναμία ολοκλήρωσης ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 22 Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου
Άρθρο 23 Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου
Άρθρο 24 Δημοσιότητα δεδομένων
Άρθρο 25 Επιτροπή για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Άρθρο 26 Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου – Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3548/2007 – Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 29 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 30 Ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 48 ν. 3801/2009
Άρθρο 31 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και υποχρεωτικής μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015
Άρθρο 32 Απασχολούμενο προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4339/2015
Άρθρο 33 Εγγυήσεις προστασίας ανταγωνισμού – Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995
Άρθρο 34 Διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου – Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995
Άρθρο 35 Καθορισμός τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος και διαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4779/2021
Άρθρο 36 Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου – Ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό Τύπο και την κρατική διαφήμιση – Τροποποίηση περ. 4 και 6 άρθρου 2, αντικατάσταση άρθρου 4, τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 7 π.δ. 261/1997
Άρθρο 37 Παράταση προθεσμίας ως προς ιδιότητες Διευθυντή και Διευθυντή Σύνταξης μέσων περιφερειακού και τοπικού Τύπου – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3Α άρθρου μόνου ν. 1178/1981
Άρθρο 38 Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Α.Π.Ε.- Μ.Π.Ε. Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4339/2015
Άρθρο 39 Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013
Άρθρο 40 Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης – Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010
Άρθρο 41 Διασπορά ψευδών ειδήσεων – Τροποποίηση άρθρου 191 ΠΚ
Άρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 15, παρ. 3 και 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018
Άρθρο 45 Προθεσμία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995
Άρθρο 46 Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979
Άρθρο 47 Προθεσμία συμπλήρωσης εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4918/2022
Άρθρο 48 Προέγκριση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 ν. 4635/2019

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5005/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 236/21.12.2022

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης