ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα κατάρτισης αποφοίτων ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ στη Μαγειρική

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH αναλαμβάνει την υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» αποφοίτων των ΕΠΑΣ / ΟΑΕΔ στην ειδικότητα του –Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης-, συνολικής διάρκειας έως 9 μηνών (3 μήνες θεωρητική / εργαστηριακή Κατάρτιση και έως 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου).

Αιτήσεις έως 16/06/2017

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Λόγω της χρονικής επανοριοθέτησης του προγράμματος και της μετάθεσης του σε μεταγενέστερο χρόνο, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έως τις 16/06/2017 (ημερομηνία αποστολής / σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχ. δ/νση:
ΟΑΕΔ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος,
με την ένδειξη: για το πρόγραμμα «Dual 2+1»
και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Έντυπο Αίτησης
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Τίτλο Σπουδών (φωτοαντίγραφο)
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο)
6. Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο)
7. Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο)
8. Φωτογραφίες (3)
9. και για την περίπτωση μοριοδότησης το Δελτίο ανεργίας, αν υπάρχει (φωτοαντίγραφο)

Η πρόσκληση

Το έντυπο της αίτησης