Οδηγίες προς τους μηχανικούς για το πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων

autheretaΑριθμ. οικ.: 7581 – ΦΕΚ Β 405 – 20.02.2014

Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 174).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/2011 (ΦΕΚ Α΄ 174).
2. Του Π.Δ/τος 63 της 21/22-4-2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Του Π.Δ/τος υπ’ αριθμ. 86/21-6-2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
4. Της υπ’ αριθμ. Υ46/6-7-2012 απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ157/9-8-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2312) και Υ331/11-7-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1717) όμοιες και ισχύει.
5. Την ανάγκη παροχής οδηγιών εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ Β΄ 174) προς τους Μηχανικούς, για την υποβολή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στη ρύθμιση του Ν. 4178/13.
6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δελτίο Δομικής Τρωτότητας
1. Για την εφαρμογή της παρούσας ως δομική τρωτότητα ορίζεται η τρωτότητα του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και ως επικρατούσα χρήση ορίζεται η χρήση άνω του 50% της υφιστάμενης συνολικής δόμησης, κατά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

2. Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.) απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας (μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, κτίρια διαμερισμάτων), ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ξενώνες) ή κτίρια που η χρήση τους δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω επικρατούσες χρήσεις.

3. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. βασίζεται σε μακροσκοπικό, πρωτοβάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο (ΤΟΕ).

4. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Φύλλου Καταγραφής Αυθαίρετης Κατασκευής (Παράρτημα Α του ν. 4178/2013) και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας. Επίσης συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση και περιλαμβάνει και φωτογραφίες.

Άρθρο 2
Μελέτη Στατικής Επάρκειας
1. Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση, που περιλαμβάνεται στις παρακάτω δύο κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης:

A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
α) Στην Κατηγορία Ι υπάγονται κτίρια των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας για την Πολιτική Προστασία, τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά από αυτόν και έχουν ως επικρατούσα χρήση μία από τις παρακάτω:

i. Παραγωγής – Διανομής Ενέργειας, Ύδρευσης, Τηλεπικοινωνιών.
Δεν συμπεριλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων για τα οποία απαιτείται μόνο ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και τα οποία περιλαμβάνουν ή έχουν τοποθετημένα στα δώματα τους ή στον ακάλυπτο χώρο τους, φωτοβολταϊκά συστήματα ή υποσταθμούς επιχειρήσεων ηλεκτρισμού ή κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραδιοεπικοινωνίας.

ii. Περίθαλψης (όπως νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κλινικές, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας).

iii. Πυροσβεστικών σταθμών.

iv. Δημοσίων Επιτελικών Υπηρεσιών (όπως υπουργεία, διοικητήρια, δημαρχεία, αστυνομικά τμήματα, γραφεία στρατιωτικών Υπηρεσιών).

v. Σταθμών μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (όπως αεροδρόμια, ελικοδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων, επιβατικών σταθμών, λιμένων)

β) Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της Κατηγορίας αυτής (Ι) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ή την ισχύουσα νομοθεσία.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
α) Στην Κατηγορία ΙΙ υπάγονται κτίρια που η τυχόν κατάρρευση τους έχει μεγάλες συνέπειες και έχουν ως επικρατούσα χρήση μια από τις παρακάτω:

i. Εκπαίδευσης (όπως δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά κέντρα και κτίρια ειδικής εκπαίδευσης – φροντιστήρια, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ωδεία, σχολές χορού).

ii. Κοινωνικής Πρόνοιας (όπως βρεφοκομεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, οικοτροφεία, ορφανοτροφεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίων πασχόντων, άσυλα).

iii. Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων (όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων).

iv. Συνάθροισης κοινού (όπως θέατρα, κινηματογράφοι, πολυκινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκθέσεων).

v. Καταστήματα εμπορίου (όπως τροφίμων, ένδυσης), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (όπως φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, αισθητικής περιποίησης, επιδιόρθωσης ενδυμάτων και υποδημάτων), καθώς επίσης και κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, χώροι εστίασης (όπως εστιατόρια, ταβέρνες), τράπεζες, εμπορικά κέντρα με πολλαπλές χρήσεις, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές.

vi. Αθλητικών Εγκαταστάσεων (όπως κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις).
Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν κλειστούς χώρους μόνο με χρήση υγιεινής και αποδυτηρίων.

vii. Θρησκευτικών Χώρων (όπως Ιεροί Ναοί, χώροι άλλων δογμάτων ή θρησκειών, αίθουσες κατηχητικού, άλλοι θρησκευτικοί χώροι εν γένει, Ιερές Μονές).

viii. Δημοσίων υπηρεσιών (όπως γραφεία δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, δικαστικά μέγαρα).

ix. Βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επαγγελματικών εργαστηρίων.

x. Ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων.

β) Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της Κατηγορίας αυτής (II) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ή με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.

γ) Τα ανωτέρω κτίρια δύναται να απαλλαγούν από τη μελέτη στατικής επάρκειας, αν έχει εφαρμοστεί, ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού η εγκεκριμένη στατική μελέτη για το νόμιμο τμήμα του ακινήτου και εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Το τελικό (μετά την όποια αυθαιρεσία) κτίριο είναι μονώροφο, δηλαδή υπάρχουν μόνο οι στάθμες θεμελίωσης, υπογείων, ισογείου, ισογείου με πατάρι ή/και σοφίτα.

ii. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο είναι μικρότερο σε επιφάνεια από 20 τ.μ..

iii. Το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία ή ανεξάρτητο κτίριο δεν επιφέρει αύξηση των κατακόρυφων φορτίων άνω του 10% για τη διηρημένη ιδιοκτησία αυτή ή το ανεξάρτητο κτίριο.

iv. Από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.

v. Έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000.

vi. Tο αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο, ισόγειο και δεν αλλάζει τα ωφέλιμα φορτία.

δ) Για τις αυθαίρετες κατασκευές που απαλλάσσονται κατά τα ανωτέρω από τη μελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται τεχνική έκθεση και δελτίο τρωτότητας που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Για τις περιπτώσεις iii και iv της παρούσας υποβάλλεται επιπλέον τεύχος υπολογισμών.

2. α) Σε κάθε περίπτωση επισημαίνονται τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα, εφόσον από τη μελέτη στατικής επάρκειας δεν αποδεικνύεται η επάρκεια του κτιρίου.

β) Η μελέτη στατικής επάρκειας συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου και γίνεται με τις παραδοχές της υφιστάμενης μελέτης ή εφόσον δεν υπάρχει με ανιχνεύσεις και επί τόπου δοκιμές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών.

Άρθρο 3
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 11, Φεβρουαρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

 

Σχετικά:

Αυθαίρετα. Προθεσμίες του νόμου 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση

Αυθαίρετα. Νέα εγκύκλιος εφαρμογής νόμου 4178/2013