Παραγωγή ξυδιού. Παραλαβή και κατεργασία πρώτων υλών

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016 – ΦΕΚ B 2375 – 02.08.2016
Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγή τους από τον ΕΦΚ