Παράταση του χρόνου για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Παράταση του χρόνου για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Παρατείνεται για το έτος 2021, η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται

 

Αριθμ. 2513/2/12-ε – ΦΕΚ Τεύχος B 1195/29.03.2021
Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρατείνεται για το έτος 2021, η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 2513/2/218-ιδ ́/29.7.2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β ́ 1917) για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, μέχρι 31.7.2021

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Σχετικά: Πού να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;