Πειραματικές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ τουρισμού. Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Πειραματικές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ τουρισμού. Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

 

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις επτά νέες Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε τρεις ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου και έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά).

 

Αναλυτικά

ΟΑΕΔ. Εγκρίνουμε την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2021-22.

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄τάξη έχουν νέοι και νέες που:

1. Κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών,
2. Είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω,
3. Έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή αντίστοιχο όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ).

 
 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων υποψηφίων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tou-oaed

 

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr  –  Εκπαίδευση  –  Εγγραφή σε σχολείο  –  Εγγραφή σε πειραματική επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ

 

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload το σχετικό αρχείο) στην εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 29/10/2021 έως και 15/11/2021 (ώρα 23:59).

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Ο υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση για μία Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και μπορεί να επιλέξει έως δύο ειδικότητες. Η δεύτερη επιλογή ειδικότητας θα εκτιμηθεί μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, προκύψουν κενές θέσεις στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Εάν κατά την παραπάνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις της παρούσας προκήρυξης, εφαρμόζονται για την επιλογή τους τα κριτήρια της υπ΄αριθμ. 57560/2021 Υ.Α. «Κριτήρια επιλογής μαθητών για την εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.4763/2020» (Β΄ 3552).

Εγγραφές

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.
Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, καλούνται οι επιλαχόντες κατ΄απόλυτη σειρά μορίων να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων εντός δύο (2) ημερών .

Ενστάσεις

Δικαίωμα ένστασης μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ’ υπέρβαση.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή σε άλλη δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

 

Ο αριθμός των μαθητών που θα εισαχθούν σε κάθε Πειραματική ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2021-22 καθορίζεται ως εξής:

Στην Π.ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.17456 τηλ. 2109915025, 2109963865) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) μαθητές/μαθήτριες

Στην Π.ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 /Τ.K.71304, τηλ. 2810-250215, 319195, 317770) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) μαθητές/μαθήτριες

Στην 1η Π.ΕΠΑ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 – 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,) θα εισαχθούν πενήντα (50) μαθητές/μαθήτριες

Στην Π.ΕΠΑ.Σ. ΠΑΤΡΑΣ (Λεωφ. Αθηνών 89/Τ.K.26500, Ρίο-Πάτρα, τηλ. 2610 – 966904, 2610-966908) θα εισαχθούν πενήντα (50) μαθητές/μαθήτριες

Στην Π.ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077, 22410-22039) θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) μαθητές/μαθήτριες

Στην Π.ΕΠΑ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 2251032444,32618) θα εισαχθούν πενήντα (50) μαθητές/μαθήτριες

Στην Π.ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (3ο χιλιόμετρο Λευκίμης /Τ.K.49100, τηλ. 26610-39250, 26610-31160) θα εισαχθούν είκοσι πέντε (25) μαθητές/μαθήτριες

 

Τμήματα ειδικοτήτων με αριθμό υποψήφιων μικρότερο του δεκαπέντε (15) δύνανται να λειτουργήσουν με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Η προκήρυξη