Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Μονιμοποίηση, ανανέωση θητείας, απόλυση

Αριθμ. 13727 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ B 1637 – 09.06.2016
Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποβολή αίτησης μονιμοποίησης ή ανανέωσης θητείας
1. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 (Α’ 61), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.

2. Όσοι εξ αυτών δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μονιμοποίησης, μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία τους, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.

3. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος καλεί με διαταγή του τους υπηρετούντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή για την ανανέωση της θητείας τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους. Για τον υπολογισμό του χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος της βασικής τους εκπαίδευσης.

4. Οι παραπάνω αιτήσεις κατατίθενται στις Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν, εντός προθεσμίας που ορίζεται στη διαταγή και επ’ αυτών συντάσσεται έκθεση εγχειρήσεως.

5. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τις αιτήσεις:
α. Ελέγχουν αυτές για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
β. Τις υποβάλλουν, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Αιτήσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη στην ως άνω διαταγή προθεσμία δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 2
ΔικαιολογητικάΥποψηφίων
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, προσκομίζουν με την αίτησή τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Τίτλο Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, για όσους απέκτησαν αυτόν μετά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης,
β. Φωτοαντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, από την οποία θα βεβαιώνεται η ηλικία τους.

Άρθρο 3
Συμβούλια Κρίσης
1. Για την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή για την ανανέωση της θητείας τους, καθώς και για την απόλυσή τους, αποφασίζει το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.
2. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στο σύνολο των εκθέσεων ικανότητας των υποψηφίων, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.
Η αξιολόγηση αφορά στα ουσιαστικά τους προσόντα και λαμβάνεται υπόψη ιδίως η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων.
3. Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς», δεν εντάσσεται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ούτε δύναται να ανανεωθεί η θητεία του.
4. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών αποφαίνεται χωριστά για κάθε Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης. Αν η απόφαση του Συμβουλίου είναι αρνητική, αιτιολογείται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση να ασκήσει προσφυγή στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.
5. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων Πυροσβεστών είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 4
Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης
1. Με βάση τις αποφάσεις των Συμβουλίων Πυροσβεστών του προηγούμενου άρθρου της παρούσας απόφασης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδίδει, για όσους κρίνονται ικανοί, απόφαση ένταξης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή ανανέωσης της θητείας τους, από την ημερομηνία συμπλήρωσης της πενταετούς θητείας τους.
2. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, απολύονται από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος με τη λήξη της πενταετούς θητείας, Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή για την ανανέωση της θητείας  τους, καθώς και όσοι δεν κρίνονται ικανοί για την ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή την ανανέωση της θητείας τους από τα ανωτέρω Συμβούλια.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ