Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Αριθμ. 19085 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4966/22.09.2022
Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
αποφασίζει:

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» με ΦΕΚ ίδρυσης Β΄ 2529/2016 και επανίδρυσης Β΄ 4159/2019 πληροί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018, καθώς το αντικείμενο του ανήκει στον κλάδο των Επιστημών της Αγωγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως