Πληροφορίες για Εργασιακά θέματα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας

Πληροφορίες για Εργασιακά θέματα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας (ypakp.gr)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ
Οδηγός σχετικά με Εργασιακά Θέματα Αλλοδαπών ΥπηκόωνO Οδηγός σε pdf (e-reader)
Βασικά Είδη Συμβάσεων Εργασίας
Πλήρους Απασχόλησης
Μερικής Απασχόλησης
Ορισμένου Χρόνου
Αορίστου Χρόνου
Χρονικά Όρια Εργασίας
Νόμιμο και συμβατικό ωράριο εργασίας
Αμοιβή Υπερωριακής Εργασίας – Πενθήμερο
Αμοιβή Εργασίας της Κυριακής
Αμοιβή Νυχτερινής Εργασίας
Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας
Χρονικά Όρια Οδικών Μεταφορών
Εθνική Νομοθεσία
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Αδεια Μισθωτών
Αδεια Γονική
Αδεια Ετήσια Κανονική
Αδεια Μητρότητας
Αδεια Προγεννητικών Εξετάσεων
Άδεια Εξετάσεων
Άδεια Φροντίδας Παιδιού
Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας
Επίδομα Εορτών
Ασθένεια – Ανυπαίτιο Κώλυμα Παροχής Εργασίας
Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
Απόλυση Μισθωτών
Αποζημίωση Μισθωτών
Επίσχεση Εργασίας – Υπερημερία Εργοδότη
Διαθεσιμότητα
Προστασία Μητρότητας
Προστασία Εγκύων, Λεχώνων & Γαλουχουσών
Προστασία από Απόλυση