Πλήρωμα επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Αριθ. 3511.1/17/2014 – ΦΕΚ B 3088 – 17.11.2014

Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό της σύνθεσης πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση δ’ και του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α ́ 92), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περίπτωση α ́ του παραπάνω νόμου, με ολικό μήκος άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, ως ακολούθως:

Tο πλήρες κείμενο της ΥΑ με τις λεπτομέρειες για την σύνθεση του πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής