Προσλήψεις στον δήμο Κασσάνδρας – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον δήμο Κασσάνδρας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (06) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

4 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Kασσάνδρεια, 63077, Διοικητήριο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Αμοιρίδη Δημήτριου (τηλ. επικοινωνίας: 2374350159, -133).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κασσάνδρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας βάσει της 36/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της υπ’ αριθ. 12/2017 προκήρυξης, ανακοινώνει τη σύναψη δώδεκα (12) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00στο Δημαρχείο Κασσάνδρας (Ισόγειο, τηλ. 2374350150) ώρες 11:00-13:00 είτε ταχυδρομικά (Δημαρχείο Κασσάνδρας 63077 Κασσανδρεία Χαλκιδικής, Τμήμα Παιδείας)Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας βάσει της 36/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της υπ’ αριθ. 12/2017 προκήρυξης, ανακοινώνει τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κασσάνδρας για το σχολικό έτος 2017-2018

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως 23 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00στο Δημαρχείο Κασσάνδρας (Ισόγειο, τηλ. 2374350150) ώρες 11:00-13:00 είτε ταχυδρομικά (Δημαρχείο Κασσάνδρας 63077 Κασσανδρεία Χαλκιδικής, Τμήμα Παιδείας).