Πρόσληψη 30 ατόμων στη διεύθυνση καθαριότητας του δήμου Καλαμαριάς

Πρόσληψη 30 ατόμων στη διεύθυνση καθαριότητας του δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες και εποχιακές ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΔήμουΑνακοινώνει την  πρόσληψη επτά (7) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου και είκοσι τριών (23) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων), να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 19/07/2018 έως και 30/07/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα γωνία).