Πρόσληψη από τον ΟΣΕ 160 ατόμων για φύλαξη Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων

Πρόσληψη από τον ΟΣΕ 160 ατόμων για φύλαξη Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα (160) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

100 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αθηνών Δήμοι Αθηναίων, Πειραιά, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Μοσχάτου –Ταύρου Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ *ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 55

101 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αθηνών Δήμος Αγίου Στεφάνου Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 4

102 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αθηνών Δήμος Ωρωπού Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 5

103 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αθηνών Δήμος Χαλκιδέων Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 4

104 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αθηνών Δήμος Αλιάρτου Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 4

105 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Πάτρας Δήμος Πατρέων Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 6

106 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Πάτρας Δήμος Πύργου Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 3

107 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Θεσσαλονίκης Δήμοι Θεσσαλονίκης, Κορδελιού-Ευόσμου Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ *ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 20

108 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Θεσσαλονίκης Δήμος Δέλτα Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 10

109 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Θεσσαλονίκης Δήμος Χαλκηδόνος Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 5

110 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Θεσσαλονίκης Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 5

111 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Θεσσαλονίκης Δήμος Βέροιας Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη 5

112 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Θεσσαλονίκης Δήμος Κιλκίς Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 5

113 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Έδεσσας Δήμος Έδεσσας Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 10

114 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Δράμας Δήμος Δράμας Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 4

115 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Λάρισας Δήμος Λαρισαίων Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 10

116 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Τμήμα Αλεξανδρούπολης Δήμος Αλεξανδρούπολης Ν. ΕΒΡΟΥ ΥΕ Φυλάκων Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12 μήνες (για 8ωρη απασχόληση) 5

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ.104 37 Αθήνα, απευθύνοντάς την στην «Κεντρική Διεκπεραίωση», η οποία ευρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Καρόλου.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη θέσεων – Εύρεση εργασίας – Προσλήψεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη