Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους ΟΤΑ

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους ΟΤΑ

Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2017-2018 (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3359/22.09.2017)

1. Εγκρίνουμε την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1363) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2017-2018, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού  και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.2. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕ-ΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β ́/17-6-2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3359/22.09.2017)

Ο Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. (Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2017-2018