Πρόσβαση του ΟΓΑ στο ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου

Αριθμ. Φ. 131360/23274 – ΦΕΚ B 2659 – 08.10.2014

Πρόσβαση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.